پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٥ تیر ١٣٩٨
1392/9/3 09:54 توسطfaza_khorasan
849/9/3 09:54
1392/9/3 09:54 توسطfaza_khorasan
پاسخ پاسخ
1392/9/3 09:54 توسطfaza_khorasan
0
1392/9/3 09:54 توسطfaza_khorasan
اشکال در کاربری جانبی
1392/9/3 09:54 توسطfaza_khorasan
اشکال در کاربری جانبی
در مورد ساختمانهای جانبی که کاربری 31 (توالت وحمام) دارند از زمانی که ساختمانهای جانبی در صفحه اصلی نمایش داده می شوند باید در هنگام ثبت نهایی جداگانه تیک 31را در فرم 3 بزنیم .اما امکان ذخیره کردن ان نمی باشد مانند ساختمان ش2 کد15962393
آیتمی برای نمایش در نمای "مسائل مربوط به نرم افزار - استاني" تابلو بحث وجود ندارد.