پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٩ تیر ١٣٩٨
1392/12/7 09:06 توسطfaza_southkhorasan
849/12/7 09:06
1392/12/7 09:06 توسطfaza_southkhorasan
پاسخ پاسخ
1392/12/7 09:06 توسطfaza_southkhorasan
0
1392/12/7 09:06 توسطfaza_southkhorasan
اشکال در نمایش و چاپ ظرفیت آموزشی
1392/12/7 09:06 توسطfaza_southkhorasan
اشکال در نمایش و چاپ ظرفیت آموزشی
در بخش چاپ فرم نگارش جدید نرم افزار، ستونهای «کاربری تیپ» و «کاربری فعلی» در فرم ظرفیت آموزشی برای همه کدهای فضا خالی است.
آیتمی برای نمایش در نمای "مسائل مربوط به نرم افزار - استاني" تابلو بحث وجود ندارد.