پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
1390/9/30 09:29 توسطfaza_khorasan
847/10/13 13:16
1390/9/30 09:29 توسطfaza_khorasan
پاسخ پاسخ
1390/9/30 09:29 توسطfaza_khorasan
1
1390/9/30 09:29 توسطfaza_khorasan
ارتباط دو کد 16322258و16345946
1390/9/30 09:29 توسطfaza_khorasan
ارتباط دو کد 16322258و16345946
زمین با کد 16322258 دارای دو فضا با کدهای 16322258 و 16345946 است اما امکان ارتباط  انها ممکن نیست .
پست شده:1390/10/12 13:16 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 13:16 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1390/10/12 13:16 توسطjila amini
0
پست شده:1390/10/12 13:16 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 13:16 توسطjila amini
حل شد. فضاي 16322258 اشتباهاً پاك شده بوده.