پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
توضيحات
  
1389/3/21389/3/2

نوسود و نودشه(علیرضا پرون/کاوان جلالی)
باینگان(مهراب رستمی/شاهین شهسواری)
صحنه(بابک ناصری/سیروس شریفی)
  
1389/3/21389/3/2
کاربران سیستم خانم ها اسدی و امیری
  
1389/3/31389/3/3
کاربران سیستم خانم ها امیری و اسدی
  
1389/3/11389/3/1
قصر شیرین(سعید کرمی/ساسان کرمی/محمد باقر کفشچی)
سنقر(سعیدی مقدم)
  
1389/3/41389/3/4
کاربران خانم ها اسدی و امیری
  
1389/3/51389/3/5
  
1389/3/61389/3/6
  
1389/3/81389/3/8
  
1389/3/91389/3/9
  
1389/3/101389/3/18
  
1389/3/101389/3/13
  
1389/3/131389/3/13
  
1389/3/161389/3/16
  
1389/3/171389/3/18
کارشناسان نظارتی سازمان متبوع به طور تصادفی از تعدادی از مدارس شهری و روستایی بازدید کردند و اطلاعات شناسنامه آنها را بررسی کردند.خوشبختانه نتایج بررسی ها بسیار امیدوارکننده بوده است.
  
1389/3/191389/3/19
  
1389/3/161389/3/16
  
1389/3/181389/3/18
  
1389/3/181389/3/18
  
1389/3/241389/3/24
  
1389/3/271389/3/27
  
1389/3/231389/3/26
  
1389/3/291389/3/29
  
1389/3/261389/3/26
  
1389/3/281389/3/29
  
1389/3/311389/3/31
  
1389/3/301389/4/2
  
1389/3/291389/4/2
  
1389/3/301389/4/1
ضمیمه
  
سازمان مركزي 1389/4/51389/4/5
جناب آقاي بيتي گزارش خروجي اكسل كليه واحد هاي سازماني آن استان از سيستم مذكور اخذ وبه پيوست جهت بهره برداري ارسال مي شود
  
سازمان مركزي1389/4/291389/4/29
1 - 30بعدی