پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

نام استان

تعداد تيم هاي اجرايي سازماندهي شده توسط اداره كل

تعداد تيم هاي اجرايي سازماندهي شده توسط مشاور

تعداد فضاهايي كه طول و عرض جغرافيايي صحيح دارند

تعداد نقشه هاي بررسي شده و اعمال شده در سيستم آرشيو

تعداد فضاهايي كه فرم هاي كاغذي براي آنها به صورت كامل تكميل شده است و آماده ورود به سيستم مي باشد

تعداد فرم هايي كه توسط ناظران استاني بازديد شده است؟

تعداد نقشه خروجي سيستم آرشيو

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط