پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

نام استان

تعداد تيم هاي اجرايي سازماندهي شده توسط اداره كل

تعداد تيم هاي اجرايي سازماندهي شده توسط مشاور

تعداد فضاهايي كه طول و عرض جغرافيايي صحيح دارند

تعداد نقشه هاي بررسي شده و اعمال شده در سيستم آرشيو

تعداد فضاهايي كه فرم هاي كاغذي براي آنها به صورت كامل تكميل شده است و آماده ورود به سيستم مي باشد

تعداد فرم هايي كه توسط ناظران استاني بازديد شده است؟

تعداد نقشه خروجي سيستم آرشيو

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط