پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
28نداريم344015039115073faza_westazarbaijan1389/6/25 13:46
  
1615000 فضا65723110faza_eastazarbaijan1389/8/20 09:48
  
133كليه برداشت هاي انجام شده در روند تهيه شناسنامه فني فضا 10018955 عدد فضادر دست انجام به تعداد 10 درصد فضا در مناطقfaza_ardabil1389/4/15 15:20
  
34نداریم55001-admin_esfahan1389/3/24 09:40
  
13(در سومین جلسه ستاد اجرایی مورخ 10/03/1389 که در محل دفتر مدیر کل برگزار شد مقرر گردید تعداد تیم های اجرایی از 8 گروه به 13 گروه افزایش یابد.نداريمبراي کل فضاهای استان  طول وعرض جغرافیایی  گرفته شده است 34798از1227مورد بازدید میدانی فرم های مربوطه به صورت پیش نویس تکمیل ومقرر شد به لحاظ اولویت برداشت میدانی تکمیل فرمها در پایان برداشت های میدانی طی یک هفته به صورت مرتب ومنظم تکمیل شود.115faza_ilam1389/4/28 10:50
  
9010007261700فضا برداشت میدانی  آنها انجام وفرمهای مربوط به فضا تکمیل شده وفرمهاي مربوط به زمين در حال جمع آوري استfaza_booshehr1389/5/4 13:25
  
51گره اجرايي در شهر تهران و 57 گروه در شهرستانهاپيش بيني 8گروه اجرايي4876در حال بررسي است0600فرمحدود 3000فرم پكار برداشت ميداني انجام شده است و حدود 1500فرم به دبيرخانه تحويل شده است faza_tehran1389/5/19 08:47
  
12کلیه فضاها225228کلیه فضای آموزشی عملیات برداشت میدانی انجام شدو تعداد 1300شناسنامه به دبیرخانه ارجاع شده است.100faza_charmahal1389/6/24 10:30
  
14014914413تعداد برداشت میدانی 719 پروژه تا تاریخ 25/3/89  و تعداد فرمهای حقوقی تکمیل شده 440 فرم تا همین تاریخ4faza_southkhorasan1389/3/31 17:40
  
گروه های اجرایی به 28 گروه افزایش پیدا کرد.03800 مورد طول وعرض جغرافیایی صحیح با کدفضاهای 8رقمی تطابق داده شدندو در اختیار گروه اجرایی قرار گرفته اندضمنا بدلیل اهمیت  طول وعرض جغرافیایی  شناسنامه ها پس از بررسی توسط  مدیر شناسنامه  به مسئول GIS  ارجاع داده می شود تا از صحت طول و عرض جغرافیایی اطمینالبوم نقشه های سالهای 82تا 88 اماده  گردیده است ودر اختیار واحد تایپ و تکثیر قرار داده شده است تا با توجه به نیاز ناظران در اختیار انان قرار داده شود.همچنین در خصوص  نقشه هایی که کد سیستم ارشیوندارند هماهنگی با سازمان صورت گرفت.11900 شناسنامه تحویل دبیرخانه شناسنامه گردیده است که قرار است کار ستاد کنترل استانی نیز بزودی در حین پروژه شروع گردد.faza_khorasan1389/4/15 09:12
  
1201100در دست بررسی می باشد17تعداد 790فضا تا تاريخ31/04/89  توسط گروههاي اجرايي اداره كل برداشت شده وتعداد 94 فرم تكميل شده تحويل دبيرخانه شده است مابقي جهت تكميل موارد حقوقي زمين و فضا در اختيار آموزش و  پرورش ميباشدfaza_northkhorasan1389/5/2 11:03
  
43-درحال کنترل28568تعداد3593پروژه برداشت گردیده که درحال تهیه اطلاعات فرم زمین توسط اداره آموزش وپرورش میباشندو1511شناسنامه تایید وتکمیل شده120faza_khoozestan1389/5/3 09:47
  
11 تيم11 تيم (جهت برداشت و ترسيم كروكي)1818500651 فرم آماده كامل (1005 فرم در مرحله ترسيم كروكي و تكميل بخش مربوط به آموزش و پرورش)60 كنترل ناظر استاني (477 كنترل اوليه)faza_zanjan1389/5/4 12:00
  
11 تیم1تمام فضاها دارای طول و عرض صحیح می باشند-71104فضا برداشت میدانی شده است و1104فرم تکمیل شده تحویل دبیرخانه ستاد گردیده  و750 فرم بخش حقوقی  آن توسط آموزش وپرورش پر شده  وحدود   3500فرم جهت پرشدن قسمت حقوقی به آموزش وپرورش مناطق ارسال شدحدود 40 فرمfaza_semnan1389/9/11 08:40
  
سیزده گروه01620104221156فضابرداشت میدانی شده و450شناسنامه آماده ورود به سایت می باشد35faza_sistan1389/4/12 17:03
  
31 تيم اجرائي برداشت ميداني و 4 تيم كنترل در ستاد دبيرخانه و 2 تيم جهت ترسيم نقشه و سايت پلان7025 كه باز هم توسط تيمهاي اجرائي برداشت مجدد ميگردد206413744737faza_fars1389/5/24 08:53
  
10نداريم50درصد.1580درصدfaza_ghazvin1389/3/29 16:46
  
75670354155020faza_qom1389/4/6 17:14
  
1500407918871faza_kordestan1389/4/27 12:05
  
13055048811510faza_kohgilooyeh1389/4/22 15:12
  
5416666242475 فرم تكميل شده و به موازات آن فرم حقوقي در مرحله تكميل مي باشد.23faza_golestan1389/5/11 10:04
  
260تمامی فضاها دارای طول و عرض صحیح هستندکل اطلاعات آرشيو نقشه مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است02372619faza_guilan1389/5/11 09:17
  
300313463971793برداشت ميداني انجام شده است و953شناسنامه تحويل ناظرين استاني شده است لازم به توضيح است كدآرشيو وكد خيرين ومشخصات مراحل اجرا دراداره به صورت متمركز انجام مي شود  faza_lorestan1389/4/6 17:15
  
27استفاده از مشاور از دستور کار حذف شده استنزدیک به 3800 فضاحدود 20 پروژه64750faza_mazandaran1389/4/12 17:03
  
150225800بيش از 500 فرم زمين و واحد سازماني به آ .پ مناطق ارسال گرديد.بیش از300فرم توسط ناظرین مناطق تهیه شدهfaza_markazi1389/3/29 12:35
  
2702513330300700faza_hormozgan1389/4/12 17:03
  
9103115955148027faza_hamedan1389/3/30 16:16
  
5404200883364660faza_kerman1389/5/2 11:13
  
6102850صفر115442صفرfaza_kermanshah1389/4/12 17:04
  
2311220010133714faza_yazd1389/4/1 14:42