پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
صدور رویداد

عنوان

برگزاری جلسه ستادشناسنامه فنی فضااستان

موقعيت

دفترمدیرکل نوسازی مدارس استان

زمان آغاز

1398/3/12 09:30

زمان پايان

1398/3/12 11:30

شرح

جلسه باحضورمدیرکل-معاون-مدیر پروژه شناسنامه فنی فضاوسایراعضاستاداستان-ناظرین مناطق اداره کل نوسازی مدارس استان که شناسنامه تکمیل نموده اندوسه تن ازنمایندگان اداره کل اموزش وپرورش استان تشکیل گردید.دراین جلسه راجع به چگونگی ونحوه همکاری روسای اموزش وپرورش بحث وتبادل نظرگردیدومقررشدمسئولین اموزش وپرورش استان درمورداهمیت وهمکاری بیشترروسای مناطق ا.پ راتوجیه نمایند.

دسته

 

همه رويدادهای روز

 

تکرار شونده

Every 1 week(s) on: Sunday

ضمايم

نوع محتوا: رويداد
ایجاد شده در 1389/3/16 15:32 توسط faza_kerman
آخرین ویرایش در 1389/3/16 15:32 توسط faza_kerman