پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
خراسان رضوی
6,400
6,300
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
آذربايجان غربي
3,783
3,763
3,354
100درصد100درصد30تا40 درصدتا30 فروردين 1390
  
ایلام
1,257
1,257
1,257
100درصد100درصد50تا60درصدتاپايان اسفند 1389
  
کهگیلویه و بویراحمد
2,350
2,350
2,350
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
گلستان
2,150
2,000
2,000
كمتر از 30 درصدهيچ جذب نشدهبالاي 90 درصدتا30 فروردين 1390
  
همدان
2,324
2,034
1,854
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
لرستان
3,100
3,100
3,100
100درصد100درصد50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
اردبیل
2,300
2,300
2,280
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
مازندران
3,500
3,500
3,450
100درصد100درصد70تا80درصدتا 15 فروردين1390
  
قزوین
1,443
1,443
1,443
100درصدهيچ جذب نشده20تا 30درصدتا30 فروردين 1390
  
اصفهان
5,000
5,000
5,000
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده30تا40 درصدتا30 فروردين 1390
  
هرمزگان
2,902
2,400
2,355
100درصد100درصد70تا80درصدتا30 فروردين 1390
  
مركزي
1,890
1,796
1,690
100درصد100درصد50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
خوزستان
5,580
5,580
5,536
100درصد100درصد30تا40 درصدتا30 فروردين 1390
  
کرمان
5,100
5,100
4,962
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده60تا70 درصدتا30 فروردين 1390
  
زنجان
1,980
1,980
1,980
100درصد100درصد30تا40 درصدتا30 فروردين 1390
  
كردستان
2,949
2,530
2,530
100درصدهيچ جذب نشده20تا 30درصدتا30 فروردين 1390
  
فارس
6,950
6,950
6,850
80تا90درصدهيچ جذب نشده30تا40 درصدتا30 فروردين 1390
  
بوشهر
1,451
1,451
1,451
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
سمنان
1,100
1,100
1,085
100درصد100درصد80تا90 درصدتاپايان اسفند 1389
  
کرمانشاه
3,570
3,550
3,550
100درصدهيچ جذب نشده70تا80درصدتا30 فروردين 1390
  
خراسان شمالي
1,600
1,543
1,460
100درصدهيچ جذب نشده60تا70 درصدتا30 فروردين 1390
  
چهارمحال و بختیاری
1,975
1,975
1,961
60تا70 درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
گیلان
3,618
3,618
3,490
100درصدهيچ جذب نشده80تا90 درصدتا30 فروردين 1390
  
سیستان وبلوچستان
4,705
4,705
4,703
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده40تا50 درصدتا30 فروردين 1390
  
قم
700
700
700
100درصد100درصد40تا50 درصدتا30 فروردين 1390
  
خراسان جنوبی
1,829
1,770
1,660
100درصد100درصدكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
تهران
5,858
5,858
5,858
100درصد100درصد60تا70 درصدتا30 فروردين 1390
  
یزد
2,200
2,125
2,125
40تا50 درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
آذربايجان شرقي
5,800
5,800
5,800
100درصد100درصدبالاي 90 درصدتاپايان اسفند 1389