پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اميد گل نسبمسوول آمار182فوق ديپلممكانيك (ماشين ابزار)
  
مهدي اركانيمسوول فناوري اطلاعات و آماريك ساليك سالكارشناسي رايانهنرم افزارچهارشنبه 15/10/89 ساعت 8 صبحچهارشنبه 15/10/89 پايان جلسههواپيما
  
مريم حقيكارشناس آمار44ليسانسآماران شاء ا...89.10.14  ساعت 19به ياري خدا 89.10.16 ساعت 8:40هواپيما
  
مهدي سپهريمسئول فن آوري اطلاعات6 سالليسانس كامپيوتر14/10/89  15/10/89اداري
  
پرستو اسديكارشناس آمار44ليسانسآمار14/10/89 ساعت 1515/10/89 ساعت 21هواپيما
  
محمد رضا يوسف زهيكارشناس آمار41ليسانسعمرانسه شنبه 14/10/89  ساعت 4 بعد از ظهرچهارشنبه 15/10/89  ساعت 7 بعد از ظهر
  
سوسن کارنگکارشناس امار2020لیسانسامارپرواز ساعت 15 از مشهدتاریخ 14/10/89-ورود 16:30 به تهرانساعت 15 از تهران تاریخ 16/10/89 (پنج شنبه)-هواپیما
  
مرجان عاليشاهكارشناس آمار33كارشناسيآمار15/10/89 ساعت 815/10/89 ساعت 16اتومبيل
  
زهرا غلاميمسئول آمار44ليسانس آمار آمار---
  
سارا وحیدیمسئول آمار21لیسانسعمران
  
طه دهقانی تفتیکارشناس آمار و برنامه ریزیکارشناسیمهندسی صنایعسه شنبه 14/10 ساعت 22چهارشنبه 15/10 ساعت 17قطار
  
فرزانه داربند5 سال و 9 ماه3سالفوق دیپلممعماری14/10/1389 ساعت 8.20 صبح16/10/1389 ساعت 6.15 صبحهواپیما
  
احمد نیکمرام اصلکارشناس آمار10 سال6 ماهفوق دیپلمریاضی14/10/8916/10/89 ساعت 9 صبح
  
ميلاد خضريكارشناس آمارليسانسكامپيوتر14/10/8915/10/89
  
فرشاد کلانتریآمار255لیسانسبرنامه ریزیروز جلسههمانروزخودرو دولتی
  
رقیه حسین پورکارشناس آمار و انفورماتیک 8 سال6ساللیسانسنرم افزار
  
محمد طاهری فردمسئول فن آوری اطلاعات7 ساللیسانسکامپیوتر
  
مهدی اسعدکارشناس آمار55لیسانسکامپیوتر8 شب 14/10/8910 شب 15/10/89عمومی
  
قاسم قمریحسابدار19 سال1 ساللیسانسحسابداری15/10/1389 ساعت 8:30 صبح15/10/1389 ساعت 16:30 عصرخودروی دولتی
  
سارا كشاورزمسئول آمار44كارشناسيآمارسه شنبه 14/10/89 با پرواز ساعت 15/19 شيراز-تهرانپنج شنبه 16/10/89 با پرواز ساعت 15/8 تهران-شيرازهواپيما
  
سيف اله رايج كفشگيريمسئول آمار55ليسانسآمار15/10/89 - ساعت 8 15/10/89 - ساعت 16اتومبيل
  
طیبه غلامیکارشناس آمار1515فوق دیپلمآمارعصر سه شنبهصبح پنج شنبهخودرو دولتی
  
احمدكربلايي ابراهيميكارشناس فناوري اطلاعات66ليسانسكامپيوتر - نرم افزار15/10/89ساعت 8 صبح15/10/89ساعت 5بعدازظهردولتي
  
روح اله امينيكارشناس آمار و برنامه ريزي55كارشناسيمهندسي صنايعدولتي
  
محمد بازداریمسول آمار14 سال1 سالکارشناسحسابداری1389/10/14 ساعت 6 عصر1389/10/15 ساعت 10 شبهواپیما
  
یاور خداییکاردان آمار1715کاردانیآمارسه شنبه بعد از ظهر 14پنج شنبه صبح 11هواپیما
  
محمد محمدخانیمسئول آمارکارشناسیعمران
  
مریم کبیریمسئول آمار5 ساللیسانسکامپیوترماشین دولتی
  
حمیدرضا دادخواهمسئول فن آوري اطلاعات11کارشناسکامپیوترچهارشنبه ساعت 6 صبحپنجشنبه ساعت 14vip
  
خالد كرميمسئول فرابري داده ها 21كارداني عمرانهواپيما