پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

نام استان

آيا مسئول شناسنامه مدارس استان تعيين شده است؟

نام مسئول شناسنامه استان

آيا ستاد اجرايي استان تشكيل شده است؟

نام و سمت اعضا ستاد اجرايي استان را وارد نماييد

آيا ستاد اجرايي مناطق تشكيل شده است؟

آيا جلسات توجيهي براي مسئولين ستاد و مناطق تشكيل شده است؟

تاريخ و موضوع جلسات توجيهي برگزار شده را به تفكيك وارد نماييد.

آيا هماهنگي لازم با مسئول GIS صورت گرفته است؟

روش اجراي پروژه

توضيحات در مورد روش اجراي پروژه

برآورد اوليه زمان تكميل فرم فضاي شهري

برآورد اوليه زمان تكميل فرم فضاي روستايي

تخمين اوليه تعداد فضاهاي استان

آيا آرشيو نقشه فضاها بررسي شده است؟

وضعيت بررسي آرشيو نقشه ها

آيا مسئول تطابق كد بكفا و كد فضا تعيين شده است؟

نام مسئول تطابق بكفا و فضا

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط