پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
  
  
پي گيري اجراي تعهدات بازديد مدير پروژه از استانها در اجراي پروژه شناسنامه فني فضا - كرمان.Doc
  
1389/9/6 10:39
پي گيري اجراي تعهدات بازديد مدير پروژه از استانها در اجراي پروژه شناسنامه فني فضا - مازندران.Doc
  
1389/9/6 10:39
پي گيري اجراي تعهدات بازديد مدير پروژه از استانها در اجراي پروژه شناسنامه فني فضا - هرمزگان.Doc
  
1389/9/6 10:39
پي گيري اجراي تعهدات بازديد مدير پروژه از استانها در اجراي پروژه شناسنامه فني فضا - يزد.Doc
  
1389/9/6 10:39
پي گيري اجراي تعهدات بازديد مدير پروژه از استانها در اجراي پروژه شناسنامه فني فضا - گلستان.Doc
  
1389/9/6 10:39
كنترل ثبت تعداد فرم هاي شناسنامه تكميل شده در پرتال - دوم آذرماه 89.Doc
  
1389/9/6 10:27
گزارش تعداد شناسنامه هاي وارد شده به سيستم شناسنامه - 2 آذرماه 89.Doc
  
1389/9/6 08:55
روکش اطلاعات تایید شده.xlsx
  
1389/9/2 20:46
رودان تطبيق مديريت فضا نهايي.xls
  
1389/8/17 09:56
گزارش تعداد شناسنامه هاي وارد شده به سيستم شناسنامه تا 15 آبان.Doc
  
1389/8/16 14:08
كنترل ثبت تعداد فرم هاي شناسنامه تكميل شده در پرتال تا 15 آبان.Doc
  
1389/8/16 14:06
گزارش تعداد شناسنامه هاي وارد شده به سيستم شناسنامه 25 مهر 89.Doc
  
1389/8/4 13:37
كنترل ثبت تعداد فرم هاي شناسنامه تكميل شده در پرتال تا پايان شهريور.Doc
  
1389/7/3 10:54
گزارش ناظران عاليه - خراسان شمالي.Doc
  
1389/5/27 14:43
كنترل ثبت تعداد فرم هاي شناسنامه تكميل شده در پرتال - 23 مرداد.Doc
  
1389/5/24 10:18
خود اظهاري استان ها - همايش گيلان 13 و 14 مرداد - موانع حذف شده.xls
  
1389/5/19 12:17
گزارش تعداد شناسنامه هاي وارد شده به سيستم شناسنامه تا 16 مرداد.Doc
  
1389/5/17 13:43
كنترل ثبت تعداد فرم هاي شناسنامه تكميل شده در پرتال 11 مرداد.Doc
  
1389/5/13 11:05
تصوير كلي از وضعيت پروژه تا تاريخ 9 مرداد ماه.pdf
  
1389/5/12 13:39
كنترل ثبت تعداد فرم هاي شناسنامه تكميل شده در پرتال تا تاريخ 22 تيرماه.Doc
  
1389/4/22 17:57
كنترل فرم هاي تكميل شده تا تاريخ 12-4-89.Doc
  
1389/4/13 10:34
گزارش كنترل تقويم استان ها تا تاريخ 27 خرداد.Doc
  
1389/3/30 09:44
گزارش كنترل فرم هاي تكميل شده تا تاريخ 27 خرداد.Doc
  
1389/3/29 12:31
گزارش كنترل پيشرفت پروژه (16-03-89).xls
  
1389/3/16 15:24
گزارش كنترل پيشرفت پروژه (12-03-89).xls
  
1389/3/12 17:45
گزارش ميزان تعامل با پورتال تا تاريخ 10-3-89.xls
  
1389/3/11 10:17
روند تکمیل فرم شناسنامه فنی فضا.bmp
  
1389/3/11 09:00
گزارش كنترل پيشرفت پروژه (10-03-89).XLS
  
1389/3/10 17:42
گزارش كنترل پيشرفت انطباق كد فضا و بكفا - 8-3-89.XLS
  
1389/3/10 11:57
گزارش كنترل پيشرفت انطباق كد فضا و بكفا - 6-3-89.XLS
  
1389/3/9 12:53
گزارش كنترل پيشرفت پروژه - 6-3-89.XLS
  
1389/3/8 22:18
گزارش كنترل كد بكفا تا 22 ارديبهشت.Doc
  
1389/3/8 20:25
پيشرفت اعمال كد فضا در بكفا تا تاريخ 89-03-03.Doc
  
1389/3/4 13:21
پيشرفت پروژه شناسنامه فضا اعمال كدفضا در بكفا دوم خرداد.Doc
  
1389/3/3 16:01
خراسان جنوبی - تطبیق کد فضا در بکفا890229.jpg
  
1389/2/29 15:38
جدول پيشرفت استان ها در سازماندهي پروژه.XLS
  
1389/2/23 15:14