پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

درسهاي مديريت پروژه

عوامل كليدي موفقيت در مديريت پروژه

درس دوم

 

1.    ماموريت و اهداف پروژه : پروژه داراي اهداف شفاف بوده و ماموريت بطور كامل تعربف شده باشد

2.    ارتباطات/بازخورد : نحوه ارتباط قسمت هاي مختلف پروژه باهم و سيستم جمع آوري اطلاعات و گزارشگيري

3.    مدير پروژه شايسته : داشتن اختيارات لازم – هماهنگ كردن – تصميم گيري و دانش فني

4.    تخصيص خوب منابع : تخمين صحيح از منابع مورد نياز و در دسترس بودن آنها

5.    رهبري : استفاده از سبك هاي رهبري و اعمال نفوذ و ايجاد انگيزه در كاركنان

6.    پورتال : استفاده از بسترهاي ارتباطات و تعاملات

7.    مديريت ريسك : شناسايي ريسك ها احتمالي و پيش بيني تمهيدات لازم

8.    كنترل و نظارت مستمر : پايش مستمر پروژه و جلوگيري از انحراف مسير

9.    آموزش و توجيه : برگزاري جلسات آموزشي براي دست اندركاران پروژه

10.                       تيم پروژه : كار گروهي – همدلي

11.                       مديريت زمان پروژه

 

تهيه كننده : چيا چاره خواه