پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨

بررسي ابعاد مهم مديريتي قابل توجه در اجراي پروژه

بر اساس استاندارد پی ام باک PMBOK

درس های مدیریت پروژه – شماره 3

·       مديريت محدوده پروژه

·       مديريت يكپارچگي وبروزرساني اطلاعات پروژه

·       مديريت زمان

·       تامين اعتبار و مديريت هزينه پروژه

·       مديريت كيفيت پروژه

·       مديريت پشتيباني و لجستيك پروژه

·       مديريت ريسك پروژه

 

ابعاد ومحدوده پروژه شناسنامه فني فضا

 

در پروژه شناسنامه فني فضا لازم است به پنج بعد روبرو به صورت همزمان توجه شود توجه شود : 1- مشخصات فنی ساختمان 2- GIS 3- بکفا 4- وضعیت حقوقی املاک 5- مدیریت پروژه

·       لزوم مديريت محدوده پروژه

·       لزوم توجه همزمان به همه ابعاد

·       لزوم كنترل محدوده پروژه در ابعاد پنجگانه

 

مديريت يكپارچگي و بروز رساني اطلاعات

 

هم راستا سازي فعاليت هاي پروژه با ساير پروژه هاي اداره كل به منظور يكپارچگي و بروزرساني اطلاعات

به عنوان مثال :

·       پروژه شناسنامه و پروژه GIS هم راستا مي باشند

·       پروژه شناسنامه و سيستم آرشيو نقشه ها در يك راستا مي باشند

·       پروژه مقاوم سازي در درون پروژه شناسنامه معنا و مفهوم سيستمي پيدا مي كند.

·       بروز آوري اطلاعات شناسنامه بدون توجه به عمليات سيستم مديريت پروژه امكان پذير نمي باشد.

·       بهره گيري از اطلاعات شناسنامه براي امر برنامه ريزي بدون ارتباط با سيستم بكفا امكان پذير نمي باشد.

·       پروژه شناسنامه و مديريت بهره برداري ساختمانهاي تحويل داده شده در يك راستا مي باشند.

·       پروژه شناسنامه با پروژه هاي آماري احتمالي در اداره كل در يك راستا مي باشد.

 

مديريت زمان پروژه

 

·       طولاني ترين فعاليت : برداشت اطلاعات

·       لزوم توجه به جدول تخمين زمان و برآورد مناسب از تعداد تيم ها

·       توجه به روزشمار پروژه

·       افزايش تعداد تيم ها :

o      مزيت : اتمام پروژه در زمان مناسب

o      تهديد : كاهش هماهنگي بين تيم ها، مديريت تغييرات

 

مديريت هزينه ها

 

       —لزوم داشتن تخمين مناسب از هزينه هاي طرح

       —لزوم پايش هزينه ها در طول اجراي طرح و كنترل آنها (فرم مديريت هزينه در پورتال)

       —لزوم داشتن تخمين از هزينه هاي باقي مانده تا پايان پروژه

       —سه مفهوم اصلي در مديريت هزينه :

                          —هزينه واقعي (آنچه كه تاكنون هزينه شده است)

                          —ارزش كسب شده (ارزشي كه تاكنون به دست آمده است)

                          —ارزش برنامه ريزي شده (ارزشي كه قرار بود تا كنون بدست آيد)

 

مديريت كيفيت پروژه

 

       —كيفيت چيزي نيست كه خودبخود بوجود آيد

       —فقط كامل كردن فرم ها طبق اطلاعات درخواستي كافي نيست.بلكه كيفيت چند بعد دارد :

                          —رضايت بهره برداران نهايي طرح

                          —جلوگيري از بروز خطا به جاي تجسس خطا

                          —مسئوليت مديريتي

                          —همكاري تيمي

                          —بهبود مستمر فرايند ها و محصول نهايي پروژه

       —فرم هاي كنترل كيفيت پروژه در پورتال ارائه خواهند شد :

                          —كنترل كيفيت اجراي فرايندها

                          —كنترل مديريت مستندات

                          —كنترل صحت اطلاعات

 

مديريت ارتباطات پروژه

 

       —پورتال پروژه به عنوان محيطي براي تعاملات

       —لزوم اطلاع رساني پورتال به تمامي دست اندركاران پروژه

       —ليست تماس فعالين پروژه

       —بخش گفتگوي تيمي در پورتال

       —تقويم اجرايي پروژه

       —مستندات ودستورالعملها

       —اعلانات استانها وستاد مركزي

       —ليست ها و فرم ها

 

مديريت ريسك پروژه
چالشها و مسائل پروژه

 

                    —صحت اطلاعات – دقت تجهيزات

                    —تخمين صحيح منابع

                    —توجه به ذينفعان اصلي پروژه

                   —تامين مالي

                                      —نيروي انساني

                                      —تجهيزات

                    —لزوم ارتباط مستمر با سيستم بكفا

                    —مباحث حقوقي و زمين

تهیه کننده : چیا چاره خواه