پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨

چگونه يك پروژه را سازماندهي كنيم؟

درسهاي مديريت پروژه – شماره اول

 

پروژه يك فعاليت هدف دار است كه داراي تاريخ شروع و پايان بوده و نتيجه مشخصي دارد.

منشور پروژه را تهيه نماييد و اطلاع رساني كنيد.يك سند رسمي مكتوب براي آغاز پروژه مي باشد.منشور پروژه شامل بيان نيازها، توصيف نتيجه پروژه، دلايل توجيهي پروژه، ذينفعان كليدي، محدوديت ها و مفروضات مي باشد.

مدير پروژه را تعيين نماييد.مدير پروژه بايد به صورت مناسب به تمامي دست اندركاران معرفي شود.

محدوده پروژه را مشخص نماييد.در صورتيكه محدوده پروژه گسترده شود، امكان اتمام آن در تاريخ مقرر كاهش مي يابد.

پروژه را به اجزاي كوچكتر كار تقسيم نماييد

منابع مورد نياز خود براي اجراي پروژه را حدودا تخمين بزنيد.

نظارت مستمر بر كيفيت اجراي پروژه داشته باشيد.

هر پروژه داراي مجموعه اي از ذينفعان مي باشد.ذينفعان گستره دست اندركاران و استفاده كنندگان نهايي پروژه را دربرمي گيرد.موفقيت پروژه در گرو تامين انتظارات ذينفعان مختلف پروژه مي باشد.

 

تهيه كننده : چيا چاره خواه