پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
نام تيم اعضا نفر دقيقه براي يك فرم نفر ساعت براي 1000 فرم نفر روز برای 1000 فرم تعداد نفر لازم برای 1000 فرم در 100 روز کاری  وظیفه توضیحات
تيم تحليل اولیه اطلاعات           پردازش فرم های خام و تکمیل اطلاعات اولیه فرم ها قبل از تحویل به گروه اجرایی  محدوده زمانی کار این تیم قبل از حضور فیزیکی در محل فضا می باشد
كارشناس ارتباط با بكفا 5 83 10 0.1 بررسی و انطباق فضای مورد بررسی با کد واحد سازمانی  
كارشناس شناسنامه مدارس 10 167 21 0.2 تهیه اطلاعات موجود فضا - تهیه و مراقبت از لیست معتبر فضاها - جلوگیری از تکرار کد فضا  
كارشناس GIS 5 83 10 0.1 انطباق مختصات جغرافیایی فضا با کد فضا  
مسئول بایگانی کاغذی نقشه ها 10 50 6 0.1 یافتن و الحاق نقشه کاغذی احتمالی فضا به فرم ها هدف از این کار تسهیل مراحل طراحی نقشه فضا می باشد.در تحلیل زمانی فرض می شود 30% از فضاها دارای نقشه کاغذی می باشند.
مسئول سیستم آرشیو نقشه 40 83 10 0.1 ورود اطلاعات شناسنامه نقشه هاي بايگاني شده در سيستم آرشيو و سپس اخذ گزارش شناسنامه نقشه از سيستم و الحاق آن به فرم ها علي الخصوص براي نقشه هاي تيپ - اختصاص کد نقشه دیجیتال احتمالی سیستم آرشیو به کد فضا مسئول آرشیو نقشه دیجیتال احتمالی فضا را در سیستم آرشیو نقشه پیدا کرده و کد نقشه را به کد فضا اختصاص می دهد
تيم تكميل فرمها           وظیفه تکمیل اطلاعات درخواستی در فرم ها با مراجعه حضوری در محل علاوه بر تکمیل فرم ها وظیفه انطباق اطلاعات اولیه اطلاعات تهیه شده توسط تیم تحلیل طالاعات را دارد و مغایرت ها را به تیم تحلیل اعلام می کند.
كارشناس فني 165 2,750 344 3.4   متوسط زمان لازم برای تکمیل فرم 120 دقیقه می باشد که به آن 45 دقیقه زمان برای پیمودن فاصله بین دو فضا اضافه شده است
دستیار فنی 165 2,750 344 3.4    
تيم كروكي و نقشه           وظیفه تهیه نقشه و کروکی فضا با مراجعه به محل اسناد و نقشه های تامین شده توسط تیم تحلیل اطلاعات این مرحله را تسهیل خواهند نمود
كارشناس فني 165 2,750 344 3.4    
دستیار فنی 165 2,750 344 3.4    
تيم نظارت              
كارشناس فني نظارت 100 167     كنترل 10% از فرم هاي تكميل شده  
تیم حقوقی   20 333        
تیم وارد کننده اطلاعات در سیستم ها يررسي فرم هاي كاغذي 5 83 10 0.1 پس از تکمیل فرم ها توسط گروه اجرایی، اطلاعات مندرج در فرم های کاغذی را تایید می نماید.  
مسئول سیستم آرشیو نقشه 20 117 15 0.1 درج نقشه های دیجیتال طراحی شده در سیستم آرشیو نقشه در مواردي كه قبلا نقشه وارد نشده اند، و اخد کد نقشه و سپس اختصاص کد نقشه به کد فضا در این مرحله فایل های دیجیتال طراحی شده در مرحله قبل به فضا ها اختصاص می یابد.
مسئول بایگانی کاغذی نقشه ها 5 83 10 0.1 بایگانی نمودن نسخه پرینت شده نقشه ها بر طبق کد فضا  
اپراتور وارد كننده 60 1,000 125 1.3    
بررسي و تاييد اطلاعات مندرج در سيستم 10 167 21 0.2 اطلاعات ثبت شده در سيستم، توسط شخصي كه اطلاعات فرم كاغذي را تكميل نموده، تاييد نهايي مي شود.  
جمع(نفر دقيقه) 950          
جمع( نفرساعت) 16 13,417        
 
خلاصه اطلاعات فوق ذيلا بر اساس تعداد فضا جمع بندي شده است‌ :

 

تعداد تيم دو نفره لازم براي جمع آوري اطلاعات

تعداد نفرات لازم براي ساير فعاليت هاي مربوط به فرم

تعداد فضاي استان (فرضي)

اگر 100 روز كامل كاري در اختيار داشته باشيم

اگر 50 روز كاري در اختيار داشته باشيم

100 روز كاري

50 روز كاري

1000

7

14

3

6

2000

14

28

6

12

2500

18

36

8

16

3000

21

42

9

18

3500

25

50

11

22

4000

28

56

12

24

5000

35

70

15

30

6000

42

84

18

36