پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
  
  
  
  
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو فرم زمين 89.11.07 ساعت 14
  
1389/11/9 16:40kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو فرم ساختمان  89.11.07 ساعت 14
  
1389/11/9 16:41kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو فرم فضا 89.11.07 ساعت 14
  
1389/11/9 16:41kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان 89.11.07 ساعت 14
  
1389/11/14 16:31kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان 89.11.14 ساعت 14
  
1389/11/14 16:32kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان 89.11.21 ساعت 12
  
1389/11/21 11:48kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان ساعت 15 مورخ89.11.28
  
1389/11/28 17:18kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان ساعت 15 مورخ89.12.05
  
1389/12/7 10:19kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان ساعت 15 مورخ89.12.12
  
1389/12/12 14:29kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات خروجي ازكليك ويو گزارش تجميع سه فرم فضا زمين وساختمان ساعت 15 مورخ89.12.19
  
1389/12/22 13:08kh.mombeny
پوشه: آخرين اطلاعات گزارش مشخصات كلي ساختمانها از سيستم شناسنامه فني فضا 89.11.30
  
1389/11/30 10:17kh.mombeny
پوشه: آخرين خروجي سيستم تطابق فضا وبكفا تاريخ 89.11.28 به منظور بررشي واحد هاي سازماني فاقد كد فضا
  
1389/12/3 16:28kh.mombeny
پوشه: آخرين خروجی سیستم تطابق فضا وبکفا تاريخ 90.04.08به منظور پالایش کدهای فضا در سیستم
  
1390/4/8 17:09kh.mombeny
پوشه: آخرين خروجی سیستم كليك ويو تاريخ 90.04.08به منظور پالایش کدهای فضا در سیستم
  
1390/4/11 10:39kh.mombeny
پوشه: اذربايجان شرقي
  
1389/11/27 12:58kh.mombeny
پوشه: اصفهان ساماندهي فضا
  
1390/8/22 12:48kh.mombeny
پوشه: اطلاعات واحد هاس سازماني سيستم بكفا به منظور تطابق كد فضا در بكفا89.11.14
  
1389/11/14 10:30kh.mombeny
پوشه: ايلام
  
1390/3/9 12:16kh.mombeny
پوشه: چهارمحال وبختياري
  
1390/1/27 11:43kh.mombeny
پوشه: خراسان رضوي
  
1390/7/19 14:28kh.mombeny
پوشه: خروجی سیستم تطابق فضا وبکفا و گزارش فرم فضا از کلیک ویو 89.12.14به منظور پالایش کدهای فضا در سیستم
  
1389/12/16 21:52kh.mombeny
پوشه: خوزستان
  
1390/5/15 15:15kh.mombeny
پوشه: سمنان
  
1390/1/17 10:56kh.mombeny
پوشه: سيستان وبلوچستان
  
1390/7/20 12:38kh.mombeny
پوشه: فارس
  
1389/11/25 15:18kh.mombeny
پوشه: فلوچارت اجرايي ژرو»ه شناسنامه
  
1389/3/31 17:15faza_ilam
پوشه: قم
  
1390/4/15 16:15kh.mombeny
پوشه: كردستان
  
1389/11/9 16:37kh.mombeny
پوشه: لرستان
  
1389/11/26 13:46kh.mombeny
پوشه: مازندران
  
1389/11/26 12:08kh.mombeny
1 - 30بعدی