مشارکت در مدرسه سازی
پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨

 وظايف اداره كل نوسازي مدارس استان فارس

 

o       ارائه برنامه ي اجرايي براي سياست ها و خط مشي هاي مشخص شده توسط حوزه مركزي سازمان

o       انجام بررسي هاي لازم براي مكان يابي مدارس با توجه به ساختار جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي

o       تهيه برنامه اجرايي براي تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي در سطح استان

o    تنظيم طرح هاي لازم به منظور رفع نيازهاي آموزشي و پرورشي مناطق و پيشنهاد به شوراي آموزش و پرورش و شوراي برنامه ريزي استان

o       بررسي و تهيه نقشه هاي ساختماني و تأسيساتي فضاهاي آموزشي ، متناسب با نياز هر منطقه

o       احداث ، توسعه ، ترميم و تجهيز فضاهاي آموزشي استان

o       تنظيم پيش نويس و مبادله موافقتنامه طرح هاي عمراني با استانداري استان

o    برنامه ريزي و هماهنگي جهت جذب و توسعه مشاركت هاي مردمي در راستاي ايجاد و احداث بخشي از فضاهاي آموزشي مورد نياز

o       اجراي عمليات بازسازي فضاهاي آموزشي در مناطق آسيب ديده در استان و اعمال طرح هاي اضطراري و ويژه

o       اجراي طرح هاي محروميت زدايي در زمينه فضاهاي آموزشي و پرورشي استان

o       تنظيم شناسنامه ساختمان هاي آموزشي و زمين هاي با كاربري آموزشي در سطح استان

o       همكاري لازم با گروه هاي اعزامي و بازرسي از حوزه مركزي و نهادهاي قانوني كشور

o       هماهنگي با استانداري در زمينه فعاليت ها و وظايف محوله در مواجه با بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي و اتخاذ تدابير لازم

o       ارتباط با رسانه هاي گروهي و انعكاس فعاليت ها در چارچوب خط مشي هاي عمومي سازمان

نظارت بر اجراي كليه پروژه هاي عمراني آموزش و پرورش در استان

 

 

دفتر مقام معظم رهبری 

 

 

raiisjomhoori.jpg
 

 

پرتال مردم 

fars_samad.jpg