پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٥
پرتال سازمان نوسازی مدارس > اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس فارس
 

آگهي مناقصه يك مرحله اي شماره 3646 مورخ 12/3/93

آگهي مناقصه اسپيلت دو فصله 1202 مورخ 2-2-93 

 

آگهي مناقصه شماره 14759 مورخ 29/11/92

 

اداره كل نوسازي مدارس فارس

آگهي مناقصه شماره 14398 مورخ 24/11/92

 

 

« تجديد آگهي مناقصه شماره  14382 مورخ 23/11/92»

 

مناقصه عمومي شماره 12587 مورخ 24/10/92
آگهي مناقصه شماره 11144/4/92/4 مورخ 28/9/92

 

آگهي مناقصه شماره 11058/4/92/4 مورخ 27/9/92

 

آگهي مناقصه شماره 10240/4/92/4 مورخ 10/9/92

 

فراخوان و اولويت هاي پژوهشي اداره كل نوسازي مدارس فارس در سال 1391

 

اطلاعيه مناقصات 

 

آگهي مناقصه عمومي شماره 11213 مورخ 11/6/91

 

آگهي مناقصه شماره 9887 مورخ 19/5/91

خريد تجهيزات

 مناقصه شماره 9888 مورخ 19/5/91
  خريد تجهيزات

  آگهي مناقصه عمومي 2 مرحله اي

شماره 9956  تاريخ 21/5/91

خريد كانكس

 

 

 

 آگهي مناقصه اداره كل نوسازي مدارس فارس
20082 مورخ 28/10/90 خريد تجهيزات آموزشي مدارس

 

 

 

آگهي مناقصه عمومي

خريد بخاري نفتي

 

اداره كل نوسازي مدارس فارس در نظر دارد تعدادي بخاري نفتي داراي نشان استاندارد ملي به مشخصات جدول ذيل براي استفاده در مدارس سطح استان از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ و تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 30/9/90

 

 

 

آگهي مزايده عمومي شماره 17344 مورخ 20/9/90

 

اداره كل نوسازي مدارس فارس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1751/5267 مورخه 1/4/90 سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس يك دستگاه خودرو پژو 405 مستعمل و مازاد خود را از طريق مزايده عمومي

 

آگهي مناقصه عمومي

شماره 16676 مورخ 5/9/90

  اداره كل نوسازي مدارس فارس در نظر دارد تعدادي دستگاه بخاري نفتي داراي نشان استاندارد ملي به مشخصات ذيل را براي استفاده در مدارس سطح استان از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد لذا از كليه متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ و تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا يك هفته از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول به امور قراردادهاي اين اداره كل واقع در شيراز خيابان معدل غربي مراجعه نمايند

 

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران  سري  سوم (نوبت اول)

شماره :  13681 تاريخ:19/7/90

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان فارس در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون مذكور ، نسبت به ارزيابي كيفي پيمانكاران متقاضي اجراي پروژه هاي مشروحه زير اقدام نمايد.

آگهي مناقصه عمومي

شماره 11362 مورخ 7/6/90

اداره كل نوسازي مدارس فارس براي تجهيز مدارس سطح استان در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد . شركتهاي توليدي واجد شرايط و داراي صلاحتيت مي توانند با مراجعه به امور قراردادها حداكثر تا 7 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول اسناد مناقصه را دريافت و پس از تكميل به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند . ساير شرايط در برگ شرايط مناقصه درج گرديده است


آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران (نوبت دوم)

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان فارس در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون مذكور ادامه خبر ...

 
آگهي مناقصه عمومي شماره 3134 مورخ 8/3/90 « نوبت اول»
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان فارس در نظر دارد براي تجهيز پروژه هاي آموزشي و پرورشي سطح استان اقلام ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد . شركت هاي توليدي متقاضي مي تواند حداكثر تا 10 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت اول ادامه خبر ...

 

وظايف اداره كل نوسازي مدارس استان فارس

 

o       ارائه برنامه ي اجرايي براي سياست ها و خط مشي هاي مشخص شده توسط حوزه مركزي سازمان

o       انجام بررسي هاي لازم براي مكان يابي مدارس با توجه به ساختار جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي

o       تهيه برنامه اجرايي براي تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي در سطح استان

o    تنظيم طرح هاي لازم به منظور رفع نيازهاي آموزشي و پرورشي مناطق و پيشنهاد به شوراي آموزش و پرورش و شوراي برنامه ريزي استان

o       بررسي و تهيه نقشه هاي ساختماني و تأسيساتي فضاهاي آموزشي ، متناسب با نياز هر منطقه

o       احداث ، توسعه ، ترميم و تجهيز فضاهاي آموزشي استان

o       تنظيم پيش نويس و مبادله موافقتنامه طرح هاي عمراني با استانداري استان

o    برنامه ريزي و هماهنگي جهت جذب و توسعه مشاركت هاي مردمي در راستاي ايجاد و احداث بخشي از فضاهاي آموزشي مورد نياز

o       اجراي عمليات بازسازي فضاهاي آموزشي در مناطق آسيب ديده در استان و اعمال طرح هاي اضطراري و ويژه

o       اجراي طرح هاي محروميت زدايي در زمينه فضاهاي آموزشي و پرورشي استان

o       تنظيم شناسنامه ساختمان هاي آموزشي و زمين هاي با كاربري آموزشي در سطح استان

o       همكاري لازم با گروه هاي اعزامي و بازرسي از حوزه مركزي و نهادهاي قانوني كشور

o       هماهنگي با استانداري در زمينه فعاليت ها و وظايف محوله در مواجه با بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي و اتخاذ تدابير لازم

o       ارتباط با رسانه هاي گروهي و انعكاس فعاليت ها در چارچوب خط مشي هاي عمومي سازمان

o       نظارت بر اجراي كليه پروژه هاي عمراني آموزش و پرورش در استان

به منظور تعيين راهبردهاي اساسي و ايجاد هماهنگي وهمگرايي ميان بخش هاي مختلف در انجام وظايف محوله ، بيانيه هاي چشم انداز و مأموريت سازمان ، از طريق روش هاي علمي و با مشاركت گسترده مديران ، مبتني بر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور تدوين گرديده اند .