پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢ خرداد ١٣٩٧
  
  
  
شمارش= 23
پيشگفتار.pdf
  
37 KB
ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي - ويرايش 1389.pdf
  
18925 KB
فصل 00-فهرست.pdf
  
16 KB
فصل 01- پيش دبستاني.pdf
  
45 KB
فصل 02- مدارس ابتدايي.pdf
  
96 KB
فصل 03-مدرسه راهنمايي.pdf
  
117 KB
فصل 04- مدارس متوسطه نظري.pdf
  
89 KB
فصل 05- مدارس پيش دانشگاهي.pdf
  
48 KB
فصل 06- مجتمع هاي آموزشي.pdf
  
206 KB
فصل 07- هنرستانهاي فني وحرفه اي.pdf
  
84 KB
فصل 08- هنرستانهاي كارودانش.pdf
  
66 KB
فصل 09- آموزشكده هاي فني وحرفه اي.pdf
  
96 KB
فصل 10- خوابگاه ها.pdf
  
52 KB
فصل 11- سلف سرويس.pdf
  
43 KB
فصل 12- ادارات آموزش و پرورش.pdf
  
47 KB
فصل 13- اردوگاهها.pdf
  
92 KB
فصل 14- كانونها.pdf
  
54 KB
فصل 15- معلم سراها.pdf
  
54 KB
فصل 16- مراكز كودكان استثنايي.pdf
  
78 KB
فصل 17- ساختمانهاي ورزشي.pdf
  
67 KB
فصل 18- پژوهشسراي دانش آموزي.pdf
  
53 KB
فصل 19- نظامنامه معماري.pdf
  
67 KB
منابع وماخذ.pdf
  
24 KB