صفحه اصلی
جلسه پنجم كارگروه مديريت پروژه  
توسط kh.mombeny
 1391/9/22 14:14
 
جلسه چهارم كارگروه سيستم مديريت پروژه 
توسط kh.mombeny
 1391/6/26 07:46
 
چهارمين جلسه كارگروه سيستم مديريت پروژه ضمیمه 
توسط kh.mombeny
 1391/4/11 15:45
 
سومين جلسه كارگروه ضمیمه 
توسط kh.mombeny
 1391/4/10 09:50
 
دومين جلسه كارگروه تخصصي مديريت پروژه 
توسط kh.mombeny
 1391/3/24 07:41
 
(اعلانات بیشتر ...)
هم اکنون هيچ رويدادی در پيش رو نيست.
 
 
 تغییر گروهی ناظر و سرناظر پروژه های یک منطقه
 انتقال پروژه به سال مالی بعد
 اطلاعات پایه