پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 آقای مهندس آریایی فرمانداربروجرد،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان،آقای ابوالفتحی مدیرآموزش وپرورش بروجرد وجمعی ازکارشناسان باحضرت حجت الاسلام والمسلمین ترابی امام جمعه بروجرددیدارنمودند.

دراین دیدارامام جمعه بروجردگفت: نوسازی مدارس یکی ازبخشهای بسیارموفق دراستان لرستان می باشد.

حجت الاسلام ترابی گفت: باتوجه به وجودمشکلات عدیده ای که درآموزش وپرورش وجوددارد می طلبدکه مسئولین استان ونوسازی مدارس عنایت ویژه ای به بحث فضاهای آموزشیشهرستان بروجردداشته باشند.

ایشان افزودند:باوجودجمعیت 60هزارنفری دانش آموزی وجمعیت 5هزارنفری معلمین وعدم وجودیک سالن اجتماعات مناسب ،می طلبد که یک سالن جهت این عزیزان احداث گرددتاعلاوه برآموزش وپرورش سایرادارات شهرستان ازبرکات آموزش وپرورش درمنطقه بهره مندگردند واین یک ضرورت برای شهرستان می باشد.

امام جمعه بروجردبابیان اینکه نوسازی مدارس درسطح کشوربسیارخوب عمل کرده است گفت: بامدیریت خوب مهندس اسدی پور ،نوسازی مدارس باحرکتی جهادی باعث شد این موفقیت رادرامر مدرسه سازی کسب بکند وبنده به نوبه خودم اززحمات پرسنل نوسازی مدارس بالاخص مهندس اسدی پور که انصافاً ازمدیران موفق وپرتلاش استان می باشدتقدیروتشکرمی کنم.

درادامه جلسه مهندس اسدی بابیان اینکه درطول چندسال اخیر باوجودهمه کارهایی که انجام شده گفت: درعرصه تخریب وبازسازی مدارس ماتوانسته ایم تقریباًحدودیک سوم ازمدارس استان که نیازبه تخریب وبازسازی داشته اندرادردستورکارقراربدهیم.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان گفت: خوشبختانه براساس ماده39 قانون برنامه پنجم توسعه اعتبارات تخریب وبازسازی مدارس مجدداًپایدارشده ودرسال آینده نیزاین اعتبارات پایدارخواهدبود.