پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

 

یکصدوشانزدهمین مدرسه بنیادبرکت به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان یکصدوشانزدهمین مدرسه بنیادبرکت بازیربنای 168مترمربع درقالب 3کلاس درس درزمینی به مساحت 1800مترمربع درروستای  زیارت مولاازتوابع شهرستان میناب ،باحضورشریف نیامعاونت بنیادبرکت وعلامه زاده مشاورعالی استاندارهرمزگان وجمعی ازمسئولین محلی افتتاح وبه جامعه دانش آموزی استان اهداء گردید.

دراین آیین مهندس مدرس ضمن تشکراز مجموعه بنیادبرکت، اظهارداشت بنیادبرکت درسال 1389 تعداد26کلاس درس دراستان هرمزگان متعهدشده بودکه اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان درکمترین زمان توانست تعداد5پروژه درقالب 26کلاس درس و2باب نمازخانه رادرسال 89تحویل نماید که باحضورمسئولین بنیادبرکت افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان افزودبنیادبرکت درسال 1390 نیزتعداد8پروژه درقالب 30کلاس درس دراستان تقبل نموده است که عملیات اجرایی این پروژه هادرکمترین زمان باکیفیت بالابه اتمام خواهدرسید .

درادامه شریف نیا معاونت بنیادبرکت افتتاح مدرسه برکت درروستای زیارت مولا رابه همه دانش آموزان وفرهنگیان استان تبریک گفت وبه معلمین مدرسه برکت تأکیدنمودکه به دانش آموزان خوب تعلیم دهیدتابتواننددرآینده مشکلات ومحرومیت های مناطق خودرامرتفع سازند.

معاونت بنیادبرکت بااشاره به کارخیرین افزودخیرین مدرسه سازبه معنی واقعی ایثار می نمایندوبرای تعلیم وتربیت انسانها هزینه می کنندودراثراین ایثارخیرین، مدرسه سازی به صورت یک فرهنگ درکشورنهادینه شده است .

دراین آیین مشاورعالی استاندارهرمزگان وفرماندارشهرستان میناب ازاقدام خداپسندانه بنیادبرکت تقدیروتشکرنمودند.

منبع : روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان