پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

خیرارجمند خانم گلچین فربامراجعه به ستادبانوان خیرمدرسه سازآذربایجان شرقی،ارثیه خواهری خود مرحومه فیروزه گلچین فررابه مبلغ 8میلیون تومان ،جهت تعمیرونگهداری مدارس محروم استان اهدانمود.

خواهران گلچین فرازفرهنگیان استان می باشند.

رقیه نیک فکرمسئول ستادبانوان خیرمدرسه سازاستان درگفتگوباروابط عمومی وبااعلام این خبر،اشاره نمود درجشنواره چهاردهم خیرین مدرسه سازآذربایجان شرقی مبلغ 33400000000تومان تعهدگردیده که نقش بانوان دراین رقم بسیارارزنده می باشد.