پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی یازده خر دادماه درمشهد مقدس برگزار می گردد" مهندس سیدهدایت ا... هاشمی نسب بااعلام این مطلب گفت :  خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی سال گذشته ودرسیزدهمین جشنواره بالغ بر 550 میلیارد ریال تعهد نمودند.  وی افزود دردولت نهم ودهم طی سال های 84 تا90 خیرین مدرسه ساز خراسان ر ضوی بالغ بر354 میلیاردتومان تعهد نموده اند که نسبت به تعهدات سال های 77 تا83 که میزان تعهدات خیرین حدود 27 میلیاردتومان بوده ، 13 برابر رشدداشته است .

شایان ذکراست که خراسان رضوی 2420 نفر خیرمدرسه سازدارد که 1820 نفر مرد و 394 نفرزن و 198 نفرنیز اشخاص حقوقی می باشند .

 

 

  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی