پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
یادگاری برای نور چشمی های مرحوم سبحانی
همه می دانیم دغدغه پدران و مادران این است که هرچه دارند صرف موفقیت فرزندانشان کنند. اما به نظر می رسد خیرین هم همان دغدغه ها را دارند و هدفشان رفاه حال بچه های امروز و فردای ایران اسلامی است.
مرحوم علی اکبر سبحانی یکی از خیرانی است که با نماینده وی به گفتگو نشستیم؛
کمی راجع به کارهای نیک مدرسه سازی آقای سبحانی بگویید.
او کمک به دیگران را یکی از وظایفش در زندگی می دانست و همیشه دیگران را به این کار دعوت می کرد. اهدافی داشت که دلش می خواست به همه آنها برسد و وقتی که قدم در این مسیر گذاشت در ابتدای صحبت هایش می گفت؛ "خدارا شکر می کنم که نعمت درک از کار خیر را به من عطا کرد تا بلکه بتوانم در این زندگی دوروزه ام کاری مفید انجام دهم".
از احساساتشان درباره ساخت مدرسه حرفی می زدند؟
احساسش این بود "انتظار دارم تمامی این بچه ها تا هرکجا که دوست دارند ادامه تحصیل دهند و مدارج عالیه بگیرند". طوری این حرف ها را می زد که انگار فرزندانش هستند و هیچ فرقی برایش ندارند، نمی توانم احساسش را وصف کنم.
به عنوان نماینده ایشان چه وظیفه ای بر گردنتان است؟
آموزشکده مهندس سبحانی 15 کلاس دارد که بچه های مدرسه نور چشمی هایش بودند. وی انتظار داشت هر چند وقت یکبار به آموزشکده بروم و اگر بچه ها مشکلی در مدرسه دارند، حل کنم. همچنین باید از اموال خودش صرف مدرسه سازی و کار خیر کنم و برای کارهای بعدی منتظر انحصار ورثه هستم تا بقیه اموال هم صرف این کار شود.