پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کوچکی نژاد عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس درطی سفری که به تبریز داشتند صبح امروز باتفاق رضایی مدیرکل آموزش وپرورش استان وآذرنژاد مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی ازچندپروژه درحال احداث درتبریز بازدید کردند.

وی تخریب وبازسازی مدارس فرسوده وخطرآفرین رافرصتی نو برای آموزش وپرورش دانستند که بواسطه آن ضریب خطرفضاهای آموزشی وپرورشی درسطح کشوربهبود یافته است.

آذرنژاد دراین بازدید مدارس احداثی درسطح استان رامامنی برای عموم مردم درشهرها وروستاها درمواقع بحران دانسته وازآنها جایگاهی درپدافند غیرعامل یادکردند.

مدارس غزالی-صدوقی وکریم مردانی آذری درطی امروزموردبازدید قرارگرفتند.