پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨

مهندس آذرنژاد درمصاحبه بابرنامه حرکت صداوسیمااحداث مشارکتی مدرسه خاص کودکان اوتیسم رادرشمالغرب کشورخبرداد.

این مدرسه بازیربنای بالای 4000مترمربع بانقشه خاص برای این کودکان درتبریز بامشارکت برادران مردانی آذری ونوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی احداث خواهدشد

نقشه این مدرسه مطابق بااستانداردهای جهانی می باشد که درجهت آموزش اوتیسمی های شمالغرب کشورتهیه شده است.