پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 
خانواده شهید رستمی در یک اقدام خیرخواهانه با کمک 20 میلیون تومانی در تعمیر، بازسازی و تجهیز سالن مشاوره مدرسه خیر ساز سروش شاهد مشارکت کردند.
به گزارش خبر نگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران، سالن مشاوره این مدرسه خیرساز نیاز به تعمیر و باز سازی داشت، که با توجه جدی و خیر خواهانه خانواده شهید رستمی این مشکل بر طرف و تجهیزات مورد نیاز برای مسئولین این خانواده فراهم شد.