پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٤ شهریور ١٣٩٨
 

دکترمحمدرضاحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشورضمن قدردانی ازحضورپرشورخیرین مدرسه سازاستان لرستان درمراسم چهاردهمین جشنواره این استان گفت:بنده افتخارمی کنم تابه نمایندگی ازجامعه خیرین مدرسه سازکشوردرمحضرشماخیراندیشان وفرهنگ دوستان،خیرین مدرسه سازحضورپیداکردم تامراتب سپاس وحق شناسی رابه محضرتان تقدیم دارم.

وی درخصوص حضورومشارکت خیرین درعرصه مدرسه سازی گفت:درسالجاری حضورمشارکت خیرین عزیزمدرسه سازنسبت به سنوات گذشته پرشورتروعاشقاته وپربارتراست ومادرهرگوشه ای ازروستا وشهرهای کشورمان که حضورپیدامی کنیم ایثارمردم وجهادمقدس مردم رابیشتراحساس می کنیم .

وی افزود: دراستان لرستان که بنده هم افتخارهم استانی بودن رادارم همواره مقایسه کردم که استان لرستان نسبت به استانهایی که بیشتربرخوردارهستندرشدبیشتری دربحث کمکهای مردمی داشته است،این نشانه فرهنگ دوستی بیشترشما مردم غیوروفرهنگ دوست استان لرستان است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشورتاکیدکرد:یقیناً درسالجاری هم این مشارکت واین حضورپرشوراثرات وبرکاتش برای آینده سازان کشوروفرزندان عزیزمسلماًتاثیروافری رابوجودخواهدآورد.

ایشان درخصوص بسط وگسترش مجامع خیرین درسطح کشورگفت: گذشته ازاینکه درداخل کشوراین حرکت راگسترش دادیم دربرون مرزهای کشورهم این حرکت بسط پیداکرده است درکشورامارات متحده عربی مجمع خیرین مدرسه سازراتشکیل داده ایم،درکشورترکیه مجمع خیرین مدرسه سازآنکاراواستابول راتشکیل داده ایم ودرآینده نزدیک جشن کلنگ زنی مرکزفرهنگی ترکیه راخواهیم داشت وپس ازآن درکشورکانادا ودر4شهربزرگ کانادامجامع خیرین مدرسه سازراتشکیل خواهیم داد.

وی تاکیدکرد: معامله ای که شما کردیدمعامله باخداست ومعامله باخدامصداق کلام خداست ومطئمن باشیدکه لطف وکرم خدافوق العاده وسیع بوده وشمااجروحسنه دراین دنیاودنیای باقی کسب خواهیدکرد.

ایشان درپایان افزودند: بنده وظیفه دارم تاازعزیزانی که موجبات این گردهمای پرشوررافراهم کرده اندصمیمانه تشکروسپاسگذاری کنم.