پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

کمبود122 هزارمترمربع فضای آموزشی لرستان نسبت به متوسط سرانه استانداردکشور

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان به همراه آقای حاج توکلی مدیرآموزش وپرورش الیگودرز،مهندس حجازی معاونت اداری ومالی،تعدادی ازکارکنان امورمالی واداری نوسازی مدارس لرستان وخبرنگاران ازمدارس صعب العبورروستاهای شهرستان الیگودرزبازدیدبه عمل آوردند.

دراین بازدیدمهندس اسدی پورضمن قدردانی ازتلاش کارکنان مالی وپشتیبانی نوسازی مدارس وخبرنگاران درانعکاس وپوشش خبری شفاف وتنویرافکارعمومی گفت:باتوجه به برگزاری جلسات اتاق فکرباحضورهمکاران دراداره کل نوسازی مدارس درهفته های گذشته خوشبختانه بیش از500 فکروایده ارائه گردیده که حاصل نظرات همکاران محترم بودویکی ازدیدگاههایی که مطرح شدبازدیدهای میدانی ازپروژه های آموزشی برای عزیزانی بودکه خارج ازفضای نظارت درنوسازی مدارس مشغول به خدمت می باشند.

ایشان افزودند: هدف ازبرگزاری این بازدیددروهله اول احترام گذاشتن به دیدگاه همکاران وآشنایی باپروژه های مناطق محروم وصعب العبور وهمچنین آشنایی بامشکلات مناطق محروم استان  واطلاع رسانی شفاف به هم استانیها وخیرین محترم مدرسه ساز می باشد.

حسین اسدی پوردرادامه افزود:ازمحل اعتبارات استانی 97 پروژه عمرانی راداریم که ازاین 97 پروژه تعداد44 پروژه رادرسالجاری داشتیم که در6ماهه اول سال 18 پروژه راتحویل آموزش وپرورش دادیم ودرنهایت تعداد26 پروژه نیمه تمام را دردستورکارداریم تاانشاءالله به اتمام برسانیم.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان بابیان اینکه خوشبختانه اعتبارات دستگاه تنها ازمحل اعتبارات استانی رقمی بالغ بر210 میلیاردریال می باشدافزود:توانستیم تعداد53 پروژه جدیدراشروع بکنیم و این تعدادپروژه های نیمه تمام  طوری برنامه ریزی شده اندکه انشاءالله درسال1390 ازهمه پروژه های نیمه تمام بهره برداری به عمل بیاید.

مهندس اسدی پور درادامه افزود باتوجه  کسب رتبه اولی نوسازی مدارس استان به گزارش معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری درخصوص اجرای باکیفیت پروژه های آموزشی وباتوافقاتی که مسئولین استانی داشتندمقررشدکه حوزه های علمیه استان توسط اداره کل نوسازی مدارس لرستان احداث گرددکه این خودیک افتخارمعنوی است که درکنارامرمقدس مدرسه سازی مشمول حال همکاران شده است ودرحال حاضر3 حوزه علمیه را دردست ساخت داریم.

اسدی پوردرادامه بازدیدهمکاران از پروژه 24کلاسه خیری درشهرستان الیگودرز گفت:درحال حاضردراستان لرستان حدود418هزارمترمربع کمبودفضای آموزشی نسبت به متوسط سرانه استانداردداریم وازنظر متوسط سرانه استانداردکشورحدود122 هزارمترمربع کمبودفضای آموزشی دراستان داریم وجهت رفع این کمبوده ها نیاز به تامین اعنبارلازم  می باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس درخصوص سالنهای ورزشی دانش آموزی دراستان گفت:باتوجه به سیاستهای وزارت آموزش وپرورش مادرکل شهرستانهای استان نیازجدی به سالنهای ورزشی داریم ،وازهمین جاازمسئولین محترم ارشداستان بخصوص استاندارمحترم که خودشان بحمدالله به مسائل آموزش وپرورش دقت نظرلازم رادارند استدعا داریم تابابالا بردن سهم آموزش وپرورش ازاعتبارات استانی وهمینطورپیگیری جذب اعتبارات ملی بتوانیم این کمبوذهای شهرستانهاراهم جبران بکنیم.

درادامه این بازدیدها آقای حاج توکلی مدیرآموزش وپرورش الیگودرزضمن قدردانی اززحمات نوسازی مدارس گفت:باتوجه به محدویتهای اعتباری در2سال گذشت ولی خوشبختانه روند اعتبارات اختصاصی جهت تخریب وبازسازی مدارس درشهرستان الیگوذرزرضایت بخش بوده والحمدالله تعدادزیادی ازمدارس این شهرستان آماده شده اندوازتک تک کارکنان نوسازی مدارس تقدیروتشکرلازم رابه عمل می آوریم.