پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

کلیدافتتاحیه شانزدهمین جشنواره  تکریم ازخیرین مدرسه سازدراستان هرمزگان

مدرس:خیرین مدرسه سازهمیشه درکشورافتخارآفرین بوده اندوکارخیردراستان به اندازه قدمت  هرمزگان  سابقه تاریخی دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در نشست  ستادبرگزاری شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاظهارداشت:استان هرمزگان همیشه دربرگزاری آیین تکریم ازخیرین مدرسه سازپیشتازبوده است وامسال هم  آیین معنوی  افتتاحیه شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازتوسط  نوسازی مدارس هرمزگان ومجمع خیرین مدرسه سازکلیدخواهدخورد.

مدرس درخصوص تاریخ برگزاری شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازگفت:نوسازی مدارس به همراه مجمع خیرین مدرسه ساز واداره کل آموزش وپرورش استان پس ازبررسیهای بعمل آمده تاریخ برگزاری جشنواره را21اسفندماه سالجاری اعلام  نموده است .

وی  جزئیات برگزاری جشنواره رااینچنین بیان داشت :شانزدهمین جشنواره تکریم ازخیرین مدرسه سازدرروزچهارشنبه مورخ21اسفندماه سالجاری رأس ساعت 19درمحل هتل هرمزباحضورخیرین داخلی وخارجی ومسئولین کشوری ومحلی متفاوت ازسالهای گذشته برگزارمی شودوهدف ازبرگزاری این جشنواره صرفاتکریم ازخیرین مدرسه سازخواهدبود.

مدرس درپایان افزود:مامدیون خیرین مدرسه سازهستیم وحضورخیرین همیشه مایه خیروبرکت برای استان هرمزگان بوده است.

منبع:روابط عمومی