پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کلنگ زنی مدرسه3کلاسه مشارکتی زنده ياد سعيدمتولی

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورمعاون فرمانداری بروجرد،مديريت آموزش وپرورش بروجرد،معاون اداری ومالی نوسازی مدارس خيرارجمند سرکارخانم زهراصفری مادرزنده يادسعيدمتولی ،کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس،جمعی ازکارشناسان ،اهالی روستا ودانش آموزان کلنگ احداث يکباب مدرسه3کلاسه مشارکتی درروستای آبسرده چغلوندی ازتوابع شهرستان بروجرد به زمين زده شد.

 

مشخصات پروژه :

- مدرسه 3کلاسه مشارکتی زنده ياد سعيدمتولی

- محل احداث : روستای آبسرده چغلوندی ازتوابع شهرستان بروجرد

- بانی خير: سرکارخانم زهراصفری مادرزنده ياد سعيدمتولی

- مساحت زمين :420 مترمربع

- زيربناء آموزشی : 278 مترمربع

مبلغ اهدايی ازطرف خير: 000/000/500 ريال

مبلغ مشارکت نوسازی مدارس : 000/000/500 ريال

کل اعتبارجهت ساخت پروژه : 000/000/000/1 ريال