پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

         کلنگ احداث مدرسه6کلاسه مشارکتی بانک ملت لرستان به زمين زده شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورامام جمعه شهرستان دلفان،فرماندار،مدیرکل آموزش وپرورش استان،مدیرکل نوسازی مدارس لرستان،مدیرعامل شعب بانک ملت استان،مدیرآموزش وپرورش نورآباد،جمعی ازفرهنگیان ودانش آموزان کلنگ احداث یکباب مدرسه6کلاسه به زمین زده شد.

این مدرسه درزمینی به مساحت2500 مترمربع بامساحت706 مترمربع واعتباری بالغ بر4میلیاردریال درروستای ایرانشهربرخوردارازتوابع شهرستان نورآبادبه زمین زده شد.

دراین مراسم نریمانی مدیرآموزش وپرورش نورآبادضمن تقدیرازکارخداپسندانه مدیریت بانک ملت درمشارکت درساخت مدرسه دراین شهرستان گفت: کارخیرازجمله مدرسه سازی ازجمله کارهای است که علاوه برباقیات الصالحات باعث ارتقای سطح علمی دانش آموزان خواهدشد.

ایشان افزودند:خوشبختانه باعنایت ویژه دولت درامرمدرسه سازی درشهرستان نورآباد دردولت نهم تعداد60 باب مدرسه احداث ویابازسازی شده است یعنی میانگین هر4سال 12 باب مدرسه دراین شهرستان احداث گردیده که جای تقدیروتشکردارد.

درادامه حجت الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان نورآباد ضمن قدردانی ازعمل پسندیده بانک ملت دراحداث مدرسه گفت:به میمنت انقلاب اسلامی وهمت مسئولین عزیزما الحمدالله آموزش وپرورش درهمه مناطق شهرستان نورآبادگسترش پیداکرده ومی بینیم که درنقاط خیلی دورومحروم منطقه کاکاوندبه همت آموزش وپرورش ونوسازی مدارس ومعلمین دلسوز کلاس درس برگزارمی باشد.

امام جمعه نورآبادافزود: این امکاناتی راکه آموزش وپرورش واداره کل نوسازی مدارس دراختیارشما دانش آموزان میگذارند تنها توقعشان ازشما این است که درس خواندن وتذهیب نفس می باشد،

ایشان تصریح کرد:دولت نهم ودهم دربحث مدرسه سازی تحول عظیمی را دراستان بخصوص درمنطقه نورآبادوکاکاوندبوجودآورده که امیدواریم شما دانش آموزان ضمن کسب علم ودانش دراستفاده درست ازاین امکانات تلاش نمائید.

درادامه جلسه ماکنعلی مدیرکل آموزش وپرورش استان ضمن تبریک هفته بسیج وعیدغدیرخم گفت:امیدوارم دانش آموزان تمام توان خودشان رادرترویج فرهنگ غدیربه کارببرندواززحمات همه مسئولین درمراسم کلنگ زنی مدرسه مشارکتی بانک ملت تشکروقدرانی خودرااعلام میدارم.

وی تصریح کرد:مشارکت دستگاههایی همانندبانک ملت وحضورمسئولین درمراسم کلنگ زنی مدرسه روستای ایرانشهر نشان ازاهمیت وجایگاه آموزش وپرورش دارد جایگایی که شما دانش آموزان درآینده می توانید برای آموزش وپرورش ایجادنمائید،چراکه نظام مدیریتی آینده کشورباشمادانش آموزان خواهدبود.

ماکنعلی افزود:همه دستگاهها به این نتیجه رسیده اند که محورتوسعه کشورآموزش وپرورش می باشد یعنی ازکلیدی ترین عنصرکه معلم می باشدبگذریم،عامل دوم داشتن فضای مطلوب آموزشی است،یعنی همین چیزی که دولت وحتی بانکها هم برای ساخت آن به میدان آمده اند.

مدیرکل آموزش وپرورش لرستان افزود:انتظارداریم همه دستگاهها همچون بانک ملت باحضورومشارکت درامرمدرسه سازی ضمن فراه ساختن مکان مناسب جهت ادامه تحصیل دانش آموزان بدانندکه سرمایه گذاری وسوددهی درآموزش وپرورش می باشدوازهمه دعوت می کنیم درکنارخیرین درساخت فضاهای آموزشی آموزش وپرورش رایاری برسانند .

علی ماکنعلی درادامه گفت:باهمت مدیریت خوب نوسازی مدارس وهمکارانشان درشهرستان نورآبادطی 4سال گذشته اقداماتی بزرگی رادرساخت وسازفضاهای آموزشی داشته ایم .

وی تصریح کرد:درشهرستان نورآبادتاقبل ازدولت نهم 367کلاس تخریبی وجودداشت که باهمت دولت ومسئولین حدودیک سوم ازاین مدارس بازسازی شده وحدود14میلیاردتومان دربحث ساخت وسازفضاهای آموزشی شهرستان نورآباد درطی 5ساله گذشته هزینه شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش بابیان اینکه سیاست دولت درسالجاری تکمیل پروژه های عمرانی است گفت: درراستای سیاستهای وزیرآموزش وپرورش که توسعه ورزش درمدارس می باشد ما ساخت 2باب سالن ورزشی رادرشهرستان نورآبادداریم وهمچنین یک فضای آموزشی جدید واین مدرسه 6کلاسه مشارکتی راباهمکاری بانک ملت استان دردستورکارداریم.

درپایان بانک ملت به مناسبت هفته بسیج وعیدسعیدغدیرخم به تعداد50 نفرازدانش آموزان روستای موردنظر هدیه کارت بانک ملت اهداء نمود.