پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

کسب علم ودانش ازبعضی فرائض هم واجب تر است

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مهندس محمدرضاجعفری مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشوردرمراسم افتتاح مدرسه 3کلاسه مشارکتی زنده یادسرکارخانم دکترفاطمه ابراهیم درروستای برجله ازتوابع شهرستان ازناگفت:خیرارجمندمهندس ابراهیم باکارخوددرواقع خدمت بزرگی رابه نظام تعلیم وتربیت کرده ودراستان لرستان شاهدتکمیل وتجهیز3 پروژه که توسط ایشان تقبل شده هستیم .

 

یکی ازمشکلات حال حاضرمادرسطح کشوروجودپروژه های نیمه تمامی است که توسط دولت درنقاط مختلف کشورشروع شده که به دلیل کمبوداعتبارات لازم بصورت نیمه فعال ویااجرای آنهامتوقف شده است .

ایشان افزودند: درسالجاری طرحی ازطرف سازمان نوسازی مدارس کشورمطرح شدکه برروی سایت سازمان هم منعکس شده تاهرکس که می توانددرهرنقطه ازکشوربابازدیدازمدارس نیمه تمام  راباتمایل وامکانات مالی خودش مدرسه ویامدارس مدنظرراتکمیل کند.

 

ایشان بابیان اینکه خوشبختانه مدارس نیمه تمام زیادی توسط خیرین عزیزدرسطح کشورتقبل شده افزود:انشاءالله باهمت ومشارکت عزیزان خیردربحث تکمیل پروژه های نیمه تمام علاوه بر استفاده آموزش وپرورش ودانش آموزان عزیزازاین مدارس،درآینده این پروژه ها دچارمشکل نشوند.

 

مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشوراظهارداشت:درحال حاضرتعداد6 هزارپروژه بصورت نیمه تمام درسطح کشورداریم که امیدواریم به کمک خیرین محترم بتوانیم این مدارس راتکمیل وتحویل آموزش وپرورش بدهیم .

 

ایشان بابیان اینکه مدرسه سازی دارای محاسن زیادی است افزود:امروزه خیلی ازکارهای خیردرسطح مملکت ما مطرح است ولی مدرسه سازی آنهم درنظام مقدس جمهوری اسلامی دارای برکات زیادی درزمینه های اقتصادی،سیاسی واجتماعی ومذهبی دارد.

 وی تصریح کرد: دربحث تعلیم وتربیت مادارای آیات وروایات زیادی هستیم هم چنین درکتاب اصول کافی دراولین باب آن باب العلم می باشدوکلیه احادیثی که ائمه معصومین بیان فرمودنددراینجامطرح شده است ولذاهمه ما میدانیم که قرآن هم بااقرء شروع شدودرزمینه تعلیم وتربیت حدیثی وجودداردکه می گویدحتی یادگرفتن علم ودانش ازبعضی فرائض هم واجب تراست که دراین زمینه علاوه برپیامبراسلام(ص) خیلی ازبزرگان هم برکسب علم ودانش تاکیدداشته اند.

 

مهندس محمدرضاجعفری درادامه افزود: مدرسه مکانی است که درآن تعلیم وتربیت صورت می گیردوجایگاه آن بسیارمقدس می باشد ولذاروایت است درمکانی که تعلیم تربیت صورت میگیردملائک بالهایشان رادرزیرپروبال معلمین ودانش آمو زان بازمی کنندوبه این کارخودشان افتخارمی کنند.وملائک وفرشتگان درآسمانها وماهیان دردریاهابرای کسی که این امکانات رافراهم کرده طلب مغفرت می کنند.

 

وی افزود: خوشبختانه دانش آموزان ماکه بسیارهم مستعدهستنددرزمینه های علمی درهمه جا درحال کسب درجات عالی هستند.ویکی ازجاهای خوبی که نقش ارزنده ای راایفاء می کنندمدارس هستندکه توسط همین خیرین عزیزاحداث شده است.

 

جعفری اظهارداشت: وقتی دانش آموزان ما ببینندکه یک خیربااستفاده از پول وامکانات خودش ساخته باورمیکند که برای دنیای آخرت افرادبایستی فکربکنندوبرای خودشان ذخیره ای داشته باشندومدرسه وآنهم مدرسه ای که توسط خیرین ساخته شده دارای برکات زیادی خواهدبودکه انشاء الله این برکات درطول سالیانی که دانش آموزان ازاین مدارس استفاده می کنندبه بانیان آن برسد.