پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کسب رتبه برترمجمع خیرین مدرسه سازلرستان درجذب تعهدات درطی 3سال متوالی

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مهندس علی محمدرضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان لرستان گفت:مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان ازبدوتاسیس تاکنون تعداد13جشنواره رادرمرکزاستان برگزارنموده است.که جاداردازمدیرکل وکارکنان پرتلاش صداوسیما تقدیربه عمل بیاید.

وی گفت:این مجمع درسال اول تاسیس باتعداد25 نفرخیرمدرسه ساز درسطح استان فعالیت خودشان رادرامرمقدس مدرسه سازی شروع نمودندکه خوشبختانه باهمکاری وهمفکری استانداری محترم،اداره کل آموزش وپرورش استان،اداره کل نوسازی مدارس، صداوسیما وخیرین محترم مدرسه ساز درشناخت اهداف مجمع ماتوانستیم درطی سنوات گذشته بخصوص سالجاری پیشرفتهای چشمگیری رادرعرصه ساخت وسازمدارس وکمکهای دیگری راازطرف افرادنیکوکار وخیرین استان داشته باشیم.

ایشان افزودند: به لطف خداومشارکت خوب مردم عزیزهم استانی خوشبختانه تعدادخیرین مدرسه سازدرجشنواره سیزدهم به766 نفررسید.

وی اظهارداشت : ازتعداد766 نفرخیرمدرسه ساز،607نفرخیرمرد،تعداد119نفربانوی خیروتعداد40خیرحقوقی درسطح استان وخارج استان درامرمدرسه سازی بامجمع خیرین مدرسه سازلرستان فعالیت خوبی رادارند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه سازلرستان افزود:خردسالترین خیرمدرسه سازاستان لرستان با3ماه سن که کوچکترین خیرمدرسه سازکشورهم محسوب می شودوکهنسالترین خیرمدرسه سازاستان با96سال سن درامرمقدس مدرسه سازی درمجمع خیرین مدرسه سازلرستان فعالیت دارند.

وی تاکیدکرد:درطی سنوات گذشته تاکنون ماتوانسته ایم تعداد813کلاس درس رادرقالب194 پروژه آموزشی وپرورشی بازیربنایی بالغ بر78هزارو811مترمربع بصورت مردمی ومشارکتی ساخته وتحویل دانش آموزان عزیزهم استانی نموده ایم.

ایشان ازدردست ساخت بودن 17پروژه دیگرآموزشی خیرسازدرسطح استان خبردادوگفت:امیدواریم به یاری خداوندمتعال وهمت خیرین عزیزمدرسه ساز بتوانیم تاپایان سال تحصیلی این تعدادپروژه هاراتحویل ادارات آموزش وپرورش استان نمائیم.

درجشنواره سیزدهم که دراردیبهشت ماه سالجاری درخرم آبادبرگزارشدمبلغ 544میلیاردریال ازطرف نیکوکاران وخیرین استان لرستان تعهدداشته ایم که نسبت به سال گذشته رشد50درصدی راداشته ایم و خوشبختانه تاامروز حدود50درصدازاین تعهدات تحقق پیداکرده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان لرستان درادامه گفت: این مجمع بطورمتوالی درطی 3سال گذشته توانسته است رتبه اول رادرخصوص جذب تعهدات خیرین مدرسه ساز رابه خوداختصاص داده است.