پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
 

اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی درارزیابی ستاداقامه نمازاستان ویژه سال90رتبه برترراازآن خودنمود.

درهمین راستا لوح تقدیری با امضای دکتربیگی استاندارآذربایجان شرقی به مهندس آذرنژاد اهداشد.