پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی درارزیابی ستاداقامه نمازاستان ویژه سال90رتبه برترراازآن خودنمود.

درهمین راستا لوح تقدیری با امضای دکتربیگی استاندارآذربایجان شرقی به مهندس آذرنژاد اهداشد.