پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

کسب مقام اول استانی توسط اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی درگزارش نظارتی پروزه های عمرانی استانی سال87وارزیابی عملکرددستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی که توسط استانداری اعلام گردیده اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی مقام اول استانی رابه خوداختصاص داد اداره کل نوسازی مدارس دراین ارزیابی درشاخصهای 1-کیفیت اجرابا69/77 درصدتحقق خاتمه65/80 دستیابی به اهداف06/88 نحوه اجرا49/74 روش ارجاع کار21/85 درکل یاامتیاز69/80درجایگاه نخست قرارگرفت. مهندس آذرنژاد این موفقیت رامرهون زحمات کلیه همکاران دانست وازایشان تقدیروتشکرنمود

 منبع خبر:محمد آذروند مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی