پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کسب رتبه اول اداره کل نوسازی مدارس لرستان دربین دستگاههای اجرایی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مهندس حسین اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان درخصوص عملکرداین اداره کل گفت:  بایاری خداوهمت همکاران وبراساس گزارشی که توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری ارائه شد اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان باکسب امتیاز 85 و2دهم درصد درمعیارهایی ازجمله کیفیت اجرای پروژه ها،تحقق اهداف برنامه ها ،نحوه واگذاری کاربه پیمانکارومدت اجرای پروژه ها توانستیم دربین دستگاههای اجرایی استان که پروژه های عمرانی راانجام میدهندرتبه اول دراستان کسب نمائیم.

حسین اسدی پورافزود:ازشورای محترم فنی استان که همیشه بارهنمودهای خودشان دراین خصوص این اداره کل را راهنمایی کردندتقدیروتشکر نمائیم وقطعاً یکی ازالویت های که ما دردستور کارداریم تحویل مدارسی زیبا، مقاوم ،باکیفیت وکارا به آموزش وپرورش استان خواهدبود.وامیدواریم که نخبگان وکارشناسان محترم باارائه پیشنهادات خودشان مادرهرچه بهتراجرایی کردن پروژه هاماراراهنمایی وهدایت بفرمایند.

ایشان درخصوص برنامه های این اداره کل دردورسفرسوم ریاست محترم جمهوروهیات دولت به استان گفتند:درسال همت مضاعف وکارمضاعف یکی ازالویت های دورجدبید تحویل پروژه هاراخوشبختانه باانجام دورسوم سفرریاست محترم جمهوری وهیات محترم دولت به استان خواهیم داشت وبابرنامه ریزیهایی که انجام شده وکارشبانه روزی پیمانکاران محترم مدرسه ساز مامراسم جشن شکوفایی مهرراباافتتاح 10پروژه آموزشی،ورزشی وفرهنگی همزمان باسفرسوم خواهیم داشت که انشاءالله این پروژه ها تحویل آموزش وپرورش استان خواهندشد که این پروژه شامل 5پروژه آموزشی با73کلاس درس،و2نمازخانه، 3سالن ورزشی بازیزبنای16هزارمتربع فضای جدیدبه فضاهای آموزشی وپرورشی استان اضافه خواهدشد، اعتباراین پروژه ها رقمی معادل 70میلیاردریال می باشد.ویکی دیگرازبرنامه های این اداره کل دربرنامه سوم سفررونمایی ازطرح یدمان شهدای دانش آموزی است که دریکی از پروژه ها که به بهره برداری می رسد توسط مقامات کشوری این طرح رونمایی خواهدشد.وهدف ازاجرای این طرح توجه به بحث فرهنگ ایثاروشهادت درمدارس وهمینطور پروژه های تحویلی مابه آموزش وپرورش خواهدبودکه انشاءالله همیشه یادوخاطره شهدای عزیزوگرانقدرانقلاب درجامعه دانش آموزیمان حفظ بشود.

یکی دیگرازبرنامه های این اداره کل همایش سالانه پیمانکاران مدرسه سازخواهدبودکه انشاءالله دربیستم مردادماه سالجاری برگزارخواهدشدودراین همایش به معرفی تجربه های برتر، عوامل اجرایی برتروهمینطورنمونه های کاری که انشاءالله توسط پیمانکارن مدرسه سازوپیمانکاران خیرانجام شده به نمایش گذاشته خواهدشد.  

 

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان دررابطه باطرح هجرت3گفت: نوسازی مدارس دربرگزاری طرح هجرت3 اداره کل آموزش وپرورش استان،بسیج دانش آموزی وفرهنگیان استان وبسیج سازندگی استان راکمک می کند.که درقالب این طرح ازدانش آموزان وفرهنگیان درتعمیروزیباسازی ومرمت مدارس استفاده می شودکه اعتباراولیه ای که مابرای این گذاشتیم درقالب خریدمصالح ، رنگ بالغ بر280میلیون تومان بوده که ما این آمادگی راداریم درصورتی که نیازی هم اعلام بشودبامبالغ بیشتری هم درخدمت طرح باشیم وخوشبختانه اقدام بسیارخوبی که موردتاکیدمقام معظم رهبری ومسئولین عالی رتبه کشورمان بوده بحث پرکردن اوقات فراغت داش آموزان وحضورآنهادرعرصه عمرانی آموزش وپرورش بوده که خوشبختانه دراستان این طرح درسالهای قبل موفقیتهایی راداشته وامیدوارهستیم که مابتوانیم تعداددانش آموزانی راکه دراین عرصه فعالیت دارندوحدود8هزاردانش آموز می باشندرادرطی مدت 50روزاین طرح راانجام خواهندداد ومتولی این طرح آموزش وپرورش استان بوده و.این اداره کل هم به عنوان همکاردرتامین اعتبارمصالح خدمت رسانی می کنیم.