پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

زندگینامه وکارنامه خیرمدرسه سازمهندس جواد موفقیان درقالب یک کتاب منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره كل نوسازي مدارس استان تهران این کتاب حاوی زندگینامه این خیرگرانقدراست که در طول سالها زندگی پرثمرکارهای خیرمتعددی انجام داده است.
وی درمقدمه کتاب می نویسد: کارهای خیری که درزندگی انجام دادم  خود را مدیون دو نفر می دانم ،یکی مادری بزرگوار وبا سخاوت که باوجود جوانی وتوان مالی مناسب ،همه شیرینی های زندگی اش را درمسیررشد وتعالی وسروسامان دادن به زندگی فرزندانش فدا کرد. تعلیم وتربیت آن مادر گرامی اززمان خردسالی ،احساسی را درمن زنده کرد که تمام دسترنج من درسالهای پرفرازونشیب زندگی ام به عنوان یک امانت الهی محسوب شود ومن به عنوان کلیددار این خزانه الهی ،موظف به بازگشت این امکانات به صاحب اصلی آن شوم. دیگری داماد ودوست بزرگوارم مرحوم علی عشقی که با توصیه وی اولین کارخیرخود را بااحداث خوابگاه برای مجتمع معلولین وسالمندان کهریزک شروع کردم.
این کتاب دارای هفت فصل است.فصل اول شامل زندگینامه جواد موفقیان به روایت خود،فصل دوم شامل ده داستان کوتاه ،فصل سوم گفت وگویی با وی، فصل چهارم شامل نظرات دوستان وافرادی که با اومانوس بودندوتحت عنوان ازنگاه یاران ارائه شده است، فصل پنجم  دست نوشته های دانش آموزان ، فصل ششم شامل تصاویر وفصل هفتم نیزترجمه بخش هایی از کتاب به زبان انگلیسی است.