پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

کارکنان نوسازی مدارس لرستان مصداق سنگرسازان بی سنگردرجبهه فرهنگی هستند

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان باحضوردرجمع کارکنان نوسازی مدارس گفت:کارکنان نوسازی مدارس درواقع سنگرسازان بی سنگردرجبهه فرهنگی هستند.

مدیرکل،معاونین وکارکنان نوسازی مدارس بامدیرکل آموزش وپرورش استان درمحل نمازخانه این اداره کل دیدارنمودند.

سیدحجت اله کلانتری مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان افزود:ما یک جبهه فرهنگی داریم که این جبهه فرهنگی اگرتشبیه آن به یک جبهه نظامی بکنیم دربحث تقریب به ذهن یک سلسله مراتبی وجودداردکه همه این عوامل درجهت یک هدف تلاش می کنندوتوفیقی راکه حاصل می شودرابه حساب همه عوامل می گذارند.

وی افزود:دربحث جبهه فرهنگی مادارای یک هدفی هستیم هدفی که به عنوان تعلیم وتربیت ازآن نام برده می شودودرحقیقت هدف وخلقت است وخداوندهدف درخلقت انسان رارسیدن به کمال ولقاء رب رسیدن ذکرشده است وخیلی خلاصه می گویندانسان بالقوه به انسان بالفعل وانسان بالفعل ازنظراسلام انسان ترازاسلام انسان کامل است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان اظهارداشت:می بایست شرایطی فرام گرددتااین انسان بالقوه به انسان بالفعل تبدیل شودواین شرایط راآن جبهه فرهنگی آماده می کند.

کلانتری افزود:درخط مقدم این جبهه فرهنگی مامعلمین راداریم اما قبل ازمعلمین دوستان دیگری راداریم که می بایست فضارابرای معلمین آماده بکنندوآنهادوستانی هستندکه درمجموعه نوسازی ،توسعه وتجهیزمدارس این امکان رافراهم می کنند.

ایشان ازکارکنان نوسازی مدارس به عنوان سنگرسازان بی سنگردرجبهه فرهنگی یادکردوگفت:اینان بایستی شرایطی راآماده کنندتادراین جبهه عوامل آموزش وپرورش بتوانندبه ایفای نقش خودبپردازندواگرشرایط رااین عزیران آماده نکنندقائدتاًدرانجام وظیفه امکان عملی شدن آن وجودنخواهدداشت.

ایشان اظهارداشت:هرچه ماباانگیزه بیشتری شرایط رابرای معلمین عزیزمهیاکنیم فرایندتعلیم وتربیت بهترکمک خواهدشدودرواقع تسهیلی است که معلم بتواندکاررابه خوبی انجام بدهد.

مدیرکل آموزش وپرورش افزود: اگرمجموعه ای که دریک جبهه قراردارندبتوانندشرایط دوام وقوام وپایداری رافراهم نمایندمی توانندبه بقاءخودشان ادامه دهندوبه هدف برسندولی اگرآن شرایط قوام ودوام وجودنداشته باشدضمن اینکه آن مجموعه کم کم ازهدف دورشده ودرنتیجه انهدامشان هم حتمی خواهدبود.

حجت اله کلانتری ادرادامه تاکیدکرد: مادرجامعه ای که قرارداریم بایستی نسبت به اهداف سازمانیمان غیرت داشته باشیم ،لذادراین جهت بایستی این غیرت راداشته باشیم که نسبت به اهداف سازمانیمان به شکلی عمل بکنیم که درنزدخداسربلندباشیم.

ایشان بابیان این مطلب که تلاشها مربوط به جمع می باشدافزود:دست کمک به طرف شما عزیزان درازمی کنم وانتظاردارم که این وضعیتی که هم اکنون خوب است رابتوانیم خوبترکنیم وآنراارتقاء بدهیم ودرشاخصه های مخلف بتوانیم وضعیت رابهترازاین نمائیم وبنده اززحمات شما تقدیروتشکرمی کنم.

وی گفت: انتظاردارم که همه ما هم وغم مان این باشدتاشرایطی رافراهم کنیم که معلم باانگیزه بیشتروبهتری بتواندبه کارش ادامه بدهد.

ایشان بابیان اینکه ماازنظرکمیت دروضعیت خوبی قرارداریم افزود:دربعدکیفیت هم بیشترازاین تلاش نمائیم تامنجربه تحقق شاخصه هایی گرددکه ازماانتظارمی رود.

درپایان مدیرکل آموزش وپرورش ازواحدهای اداره کل نوسازی مدارس واردوگاه دانش آموزی آیت الله کمالوندخرم آبادبازدید نمودند.