پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

يكي ازدستگاههاي موفق دراستان نوسازي مدارس مي باشد

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان:

 

حجت الاسلام والمسلمين محمدي نماينده مردم سلسله ودلفان درجلسه اي كه دردفترمديركل نوسازي مدارس برگزارشد گفت :دولت دهم بافضل خداوند درصددرفع محروميت زدايي براي ملت ايران اسلامي مي باشد.

ايشان افزودند: يكي ازدستگاههاي موفق دراستان اداره كل نوسازي مدارس لرستان مي باشد ومدارسي كه درسطح استان مشاهده مي شودازنظركمي وكيفي درسطح بالايي ساخته شده اند.

حجت الاسلام محمدي افزود:باهمت دولت خدمتگزار ومسئولين وهمچنين تلاش پرسنل ومديريت نوسازي مدارس لرستان بااحداث مدارس زيباواستاندارد علاوه برآينده نگري براي نسل آينده استان وهمچنين باعث ايجادانگيزه براي يادگيري و ارتقاء سطح علمي دردانش آموزان خواهدشدكه اززحمات مديركل وپرسنل نوسازي مدارس تقديروتشكرميكنم.

درادامه جلسه مهندس حسين اسدي پورمديركل نوسازي مدارس لرستان ضمن خيرمقدم به نماينده مردم سلسله ودلفان گفت: باهماهنگيهاو تعامل نزديكي كه بين نمايندگان محترم استان درمجلس شوراي اسلامي بانوسازي مدارس وجوددارد مي توانديك الگوبراي سايردستگاههاي اجرايي استان باشد.

ايشان افزودند:باتعاملي كه دولت درسال85بامجلس داشت باعث بوجودآمدن يك اتفاق بسيارخوبي دربحث فضاهاي آموزشي دركل كشورگرديدواين اتفاق باعث بازسازي ونوسازي مدارس فرسوده وغيراستاندارددرسطح كشورازجمله استان ماشد كه اگرنمايندگان محترم پاي كارنبودندودولت رادراين امرحمايت نمي كردندماامروزمدارسي راكه بازسازي شده اند انجام نمگرديد.

اسدي پوردرادامه افزود: با برنامه راهبردي كه توسطنمايندگان مجلس ترسيم وابلاغ گرديدباعث شدتامدارس ما به اين سبك ساخته شوند ودراستان ما الحمدالله بنابراطلاعاتي كه ماداريم وهماهنگيهاي به عمل آمده ما توانستيم بخش عمده اي ازدغدغه خاطرهاي آموزش وپرورش استان را برطرف نمائيم.

مديركل نوسازي مدارس درخصوص جمع آوري مدارس كپري دراستان وازجمله شهرستان دلفان گفت: باتوجه به بازديدي كه درسال1385 ازمناطق روستايي وصعب العبور نورآبادبه عمل آمد تعدادزيادي مدارس كپري درآن مناطق وجوداشت كه باپيگيري نماينده محترم مردم دلفان درمجلس شوراي اسلامي وديگرمسئولين توانسيتيم نسبت به جايگزين كردن مدارس استانداردبه جاي مدارس كپرس وغيراستاندارداقدام نمائيم.