پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

وقف،شایداگردرلغت نامه به دنبالش بگردیم به معنای ایستادن وبه حالت ایستاده ماندن باشد.امادراصطلاح فقه آن راعقدی دانسته اندکه ثمره اش حبس کردن اصل ورهاکردن منفعت باشد.وقف اقسام مختلفی داردوتأثیرات آن برجامعه کم نیست.درمنطقه9اماکن وقفی مختلفی رامی توان یافت که بیشترآن مدرسه است.این مدارس راخیران دردهه های مختلف به ساکنان منطقه9هدیه داده اندکه اکنون بسیاری از شهروندان ازآنهااستفاده می کنند.گزارش زیرنگاهی به مدارس وقفی منطقه است.

نامه هایی برای خیران
استفاده ازمنافع وقف روی افراد تاثیرات مختلفی می گذارد. برخی از افراد به دنبال تشکر هستند وبرخی هم دیدار.تعدادی از دانش آموزان منطقه برای خیران مدرسه ساز نامه هایی نوشته اند.نامه هایی که سرشار از محبت وسپاس است.در یکی از نامه ها ساحل منافی نوشته که دوست دارد کسی که مدرسه اش را ساخته بشناسد.در این نامه آمده :«من دوست داشتم این انسان شریفی که مدرسه مارا ساخت از نزدیک ببینم واز او قدر دانی کنم.....من می خواهم وقتی بزرگ شدم مانند این انسان های شریف ودلسوز برای میهن خود خدمت کنم.»
زهرارضایی هم برای خیران نوشته که همیشه دعایشان می کند.او در بخشی از نامه اش آورده:«دعای ما برای شما این است که سلامت باشید.شماها مردمانی دل سوز هستید که نمام  قدرت ونیروی خود را برای ساختن مدرسه به کار بسته اید تا ما بتوانیم درس بخوانیم.»
برخی ازدانش آموزان از اینکه خیران در روستاها هم تلاش می کنند تشکر کرده اند.نیوشا زنده دل در نامه اشش نوشته :«بعضی از افراد مدرسه های زیادی در روستاها بناکرده اند وبچه های بی سرپرست را جاومکان داده اند .در خیلی از روستاها اب وبرق کشیده اند و..من این افراد را خیلی دوست دارم»
این نامه ها ادامه دارد.ریجانه کشاورز گفته  که خیران می توانستند پول های خود را در سفرهای خارجی خرج کنند اما با پولشان بانی خیر شده اند .مائده مجیدی با سلامی گرم از خیران تشکر کرده وجایگاه انان را در اسمان نزد فرشتگان دانسته و....