پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

وقف،شایداگردرلغت نامه به دنبالش بگردیم به معنای ایستادن وبه حالت ایستاده ماندن باشد.امادراصطلاح فقه آن راعقدی دانسته اندکه ثمره اش حبس کردن اصل ورهاکردن منفعت باشد.وقف اقسام مختلفی داردوتأثیرات آن برجامعه کم نیست.درمنطقه9اماکن وقفی مختلفی رامی توان یافت که بیشترآن مدرسه است.این مدارس راخیران دردهه های مختلف به ساکنان منطقه9هدیه داده اندکه اکنون بسیاری از شهروندان ازآنهااستفاده می کنند.گزارش زیرنگاهی به مدارس وقفی منطقه است.
درسی برای بزرگترها
«به همت آقای محمد عاصمی ، بازرگان فرهنگ دوست وهمسر نیکوکار ایشان بانو منیره عاصمی ،دبستان دخترانه وپسرانه ای ساخته شد ومطابق با وقفنامه در اختیار وزارت فرهنگ قرار گرفت. آغازکار ساخت مدرسه  ، فروردین 1342و پایان کارآن ، شهریور 1342بود .»هر روز دانش آموزان مدارس عاصمی هنگام ورود وخروج ، این تاریخ ها را  روی سنگ  نوشته ای در جلو در مدرسه می بینند. اکنون در مدرسه محمد عاصمی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ودر مدرسه منیره عاصمی صدها دانش آموز دختر دوره ابتدای درس می خوانند. در گذر این سال ها تغییراتی در مدرسه ایجاد نشده است و از این بانیان هم خبری نیست اما همیشه از آنها برای دانش آموزان به نیکی یاد می شود. «فرحناز حیدری» مدیر دبستان  با بیان خاطره ای می گوید: معمولا سر صف برای بچه ها از خیران وکارهایشان می گوییم.  روزی از  بچه ها خواستیم تا مبلغی را بیاورند تا وسایلی را برای مدرسه خریداری کنیم. یکی ازدانش آموزان پایه پنجم گفت : خانم ما امسال از این مدرسه می رویم پس چرا باید کمک کنیم ودیگری با همان لحن بچه گانه اش در پاسخ دوستش گفت اگر اینطوره چرا عاصمی ها مدرسه را ساختند وبرای ما گذاشتند. این گفته درس خوبی حتی برای ما بزرگترها بود.
این مدیر از نامه هایی که بچه ها برای خیران هم نوشته اند، می گوید . در این نامه ها دانش آموزان از خانواده عاصمی،تمامی خیران وهمه انهایی که برایشان تلاش کرده اند، تشکر کرده وگفته اند که دوست دارند راه آنان را ادامه دهند.