پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

وقف،شایداگردرلغت نامه به دنبالش بگردیم به معنای ایستادن وبه حالت ایستاده ماندن باشد.امادراصطلاح فقه آن راعقدی دانسته اندکه ثمره اش حبس کردن اصل ورهاکردن منفعت باشد.وقف اقسام مختلفی داردوتأثیرات آن برجامعه کم نیست.درمنطقه9اماکن وقفی مختلفی رامی توان یافت که بیشترآن مدرسه است.این مدارس راخیران دردهه های مختلف به ساکنان منطقه9هدیه داده اندکه اکنون بسیاری از شهروندان ازآنهااستفاده می کنند.گزارش زیرنگاهی به مدارس وقفی منطقه است.

کمک به همنوع میراثی ازپدر

در 10 سالگی پدرش را از دست داد .به دلیل شرایط خاص  فقط توانست تامقطع سیکل درس بخواند. آرزوی همیشگی اش داشتن تحصیلات عالی توسط فرزندانش بود وهمین باعث شدتا دخترانش الهه والهام فوق لیسانس حقوق ودکترای کودکان وپسرش - پرویز دکترای کشاورزی بگیرند.اما او همزمان با موفقیت فرزندانش ،پیشرفت بچه های دیگر را هم می خواست. به همین دلیل زمینی را برای ساخت مدرسه ای 3 طبقه ای در محله مهرآباد جنوبی  وقف و  آن را مدرسه «طلاچیان» نامگذاری کرد.علی اکبر طلاچیان سال 58 پس از این اقدام در نزدیکی مدرسه ، زمین خانه فرهنگ مهرآباد راهم واگذار کرد تا درمکانی مناسب کارهای فرهنگی وهنری برای جوانان انجام شود ودانش آموزان ودانشجویان بتوانند در محیطی ارام به مطالعه بپردازند. علی اکبر طلاچیان عاشق بچه ها وتحصیل بود.وی در تیرماه 84 هنگام رانندگی سکته کرد وپس از چند روز به رحمت خدا رفت. اما هنوز هم کمک هایش به مدرسه باقی است. پسرش پرویز که اکنون 67 سال دارد می گوید: پدر برای ما ایثار کردوزمینه موفقیتمان رابه وجود آورد. ماهم می خواهیم راه پدر را ادامه داده واز بچه ها تا روزی که بتوانیم حمایت کنیم.
 گفته می شود خانواده طلاچیان در محدوده مدرسه ،مغازه هایی را دارند که از درآمد این مکان ها برای رفع مشکلات مدرسه وحمایت از دانش آموزان بی بضاعت هزینه می شود.پرویز طلاچیان می گوید: این تنها میراث پدر نبود .پدر یاد داد که به دیگران کمک کنیم وخود زمینه این حمایت را به وجود آورد.