پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

وقف،شایداگردرلغت نامه به دنبالش بگردیم به معنای ایستادن وبه حالت ایستاده ماندن باشد.امادراصطلاح فقه آن راعقدی دانسته اندکه ثمره اش حبس کردن اصل ورهاکردن منفعت باشد.وقف اقسام مختلفی داردوتأثیرات آن برجامعه کم نیست.درمنطقه9اماکن وقفی مختلفی رامی توان یافت که بیشترآن مدرسه است.این مدارس راخیران دردهه های مختلف به ساکنان منطقه9هدیه داده اندکه اکنون بسیاری از شهروندان ازآنهااستفاده می کنند.گزارش زیرنگاهی به مدارس وقفی منطقه است.

میراثی از گذشته
کاشی های آبی ودیوار های آجری مهمترین ویژگی مکان های وقف شده توسط زهرا سلطان عزت السلطنه (زهرا نظام مافی) است. او سال 1312  متولد شد و روزهای خوش وبدی را در زندگی اش تجربه کرد. در سال های پایانی زندگی مکان های زیادی را وقف کرد که تعدادی در منطقه ما قرار دارند.مدرسه ناشوایان دخترانه در خیابان رعنایی، دبیرستان های دخترانه وپسرانه ، مدرسه راهنمایی دخترانه ، ورزشگاه ورزنده  و درمانگاه نظام مافی نمونه ای از این موقوفات هستند. اکنون صدها دانش آموز در این مدارس ، درس می خوانند.یکی ازمعلمان که خودروزی جزء دانش آموزان مدارس نظام مافی بود می گوید:"سالهاازساخت این مدارس می گذرددراین مدت دانش آموزان بسیاری دراین مراکزآموزشی تحصیل کرده اندکه خوداکنون مهندس،پزشک و...هستند.آنهاباکمک خیران توانسته انددراین مدارس خیرسازدرس بخوانند."