پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

مهندس تقی پوروزیرمحترم ارتباطات وفناوری اطلاعات بعنوان یکی ازخیرین مدرسه سازآذربایجان شرقی نشان افتخارازدکترحافظی دریافت کرد.

سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازآذربایجان شرقی درحالی برگزارشدکه چهره های شاخصی همچون مهندس تقی پوروزیرارتباطات وفناوری اطلاعات درآن خوش درخشیدند.

خانواده مهندس تقی پوربااهدای زمینی به متراژ3000مترمربع درمراغه وتعهداحداث یک باب مدرسه ازخیرین مدرسه سازدرسیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازآذربایجان شناخته شده وتوسط دکترحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشوربانشان افنخارتجلیل گردیدند.