پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

وجود3500کلاس درس فرسوده وخطرآفرین درآموزش وپرورش لرستان

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

علی ماکنعلی مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان درسیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان که درمحل قلعه تاریخی فلک الافلاک خرم آبادبرگزارشددرجمع خیرین حاضردرجشنواره ضمن تقدیرازاقدامات این نیکوکاران گفت:درساخت وسازفضاهای آموزشی یک نهضتی درکشورانجام گرفته ودرحال انجام است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان گفت: دراستان لرستان ازمجموع فضاهای آموزشی1600کلاس درس نوسازی شده که ازنظرمبلغ ریالی به27سال قبل ازانقلاب برابری می کندبااین حال تارسیدن به استانداردکشوری راه طولانی درپیش روداریم.

ماکنعلی افزود: درحال حاضر3500کلاس درس فرسوده وخطرآفرین درآموزش وپرورش وجودداردکه برای ساخت این تعدادکلاس درس دریک پروسه 3ساله به رقمی برابربا200میلیاردتومان اعتبارنیازداریم تااین کلاسها بازسازی شوند.

وی اظهارداشت: همکاران مادراداره کل نوسازی مدارس استان لرستان درطی سنوات گذشته کاربزرگی راانجام داده وبااستفاده ازکمک خیرین عزیزمدرسه سازواعتبارات دولتی طوری اقدام نموده که درسال گذشته نوسازی مدارس لرستان دربین ادارات کل نوسازی مدارس سراسرکشورهمراه بااستان اصفهان ازنظرکیفیت اجرای پروژه ها رتبه اول راکسب نموده است.

علی ماکنعلی درخصوص مصوبات سفردورسوم سفرهیات دولت به استان لرستان گفت:100باب سالن ورزشی،300باب نمازخانه وکتابخانه،8باب استخرشنای دانش آموزی،5باب مدرسه شبانه روزی و12باب هنرستان فنی وحرفه ای مصوب شده است.

ایشان بابیان اینکه براساس قانون پنجم بایستی50درصددانش آموزان رابرای یادگیری مهارت وتربیت نیروی فنی به سمت رشته های  فنی وکاردانش هدایت نمائیم افزود:لازمه این کارساخت فضاهای هنرستانی است که بایستی این نیازراهم درکنارآن 200میلیاردتومان ببینیم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان تصریح کرد: یک همت ویژه ای می خواهددرسالی که به نام سال جهاداقتصادی مزین است می طلبدکه بایک همت ویژه ای دراستان درباب ساخت وسازفضاهای آموزشی وپرورشی یک حرکت جهادی صورت بگیرد.

ماکنعلی درادامه گفت: باتوجه به رشدخوب کمهای خیرین مدرسه سازدرطی جشنواره های گذشته انتظارداریم که درسال 90بایک حرکت جهادی مشارکت خیرین ونیکوکاران بیش ازسال گذشته باشدوقطعاًباکارمضاعفی که دوستان مادرجامعه خیرین مدرسه سازکشورکه باوجودپتانسیل وظرفیت بالای خیرین عزیزوآقای دکترحافظی بتوانیم کمکها وتعهدات بیشتری رانسبت به سال گذشته داشته باشیم وشاهدخدمات این عزیران درعرصه مدرسه سازی باشیم.