پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 

وجود23مدرسه غیراستانداردونامناسب درروستاهای بخش ززوماهرو

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

 

در مراسم برگزاری اولین جشنواره خیرین مدرسه سازمنطقه ززوماهرونامداری مدیرآموزش وپرورش منطقه ضمن خوشامدگویی به میهمانان ومدعوین درجلسه گفت:همه مامیدانیم که خیرین عزیزدرطبقه بالاتروشعوربالاتری اجتماعی نسبت به دیگرمردمقراردارندچراکه خیرین بزرگواردانش آموزان وسایرفرزندان مردم راهمانندفرزندان خودشان میدانندوحاضرندازمال واموالی که دارنددراختیاراین بچه هاقراردهندواین کارقابل تقدیرمی باشد.

 

وی درخصوص وضعیت فضاهای آموزشی مناطق محروم ززوماهروگفت: حدود126فضای موجودوموردنیازمی باشدکه تعدادی ازاین مدارس توسط خیرین چه بااهداء زمین احداث شده اندکه ازاین 126 مدرسه تعداد27مدرسه بصورت غیراستانداردباوضعیت بسیارنامناسبی می باشند.

 

مدیرآموزش وپرورش ززوماهرو تصریح کرد:مادرمنطقه دارای23 مدرسه تخریبی هستیم وتعداد21 روستاداریم که فاقدمدرسه ومعلم می باشندکه امیدواریم باپیگیریهای مسئولین وهمت خیرین مدرسه سازبرای اینگونه مناطق هم مدرسه احداث نمائیم.