پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

وجود 2 هزار266 کلاس درس دونوبته

دراستان لرستان

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان ازوجود2 هزارو266 کلاس درس دونوبته دراستان خبرداد.

 

مهندس حسین اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان گفت:استان لرستان علیرغم اینکه درزمره استانهای محروم تلقی می شودولی خوشبختانه مجمع خیرین مدرسه سازاستان یکی ازمجامع مطرح درسطح کشوربوده بطوریکه تشکلهای اداری که نیازبه جذب وحمایت خیرین رادارندبه مجمع خیرین مدرسه سازمراجعه میکنندکه دراین راستا مجامعی تحت عنوان خیرین مسکن ساز،خیرین مسجدساز،خیرین کتابخانه سازوجدیداً هم جهت حمایت ازنخبگان استان مجمع خیرین حمایت ازدانش بنیانها فعالیت خودشان راآغازکرده است.

وی افزود:خوشبختانه درطی چندسال اخیربامشارکت خوب خیرین درراستای توسعه کارخیردراستان کارهای بسیارخوبی صورت گرفته است.

مهندس اسدی پورتاکیدکرد: امسال باتوجه به نامگذاری سال 92 به سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی توسط مقام معظم رهبری لذاهمانطوریکه مجمع خیرین مدرسه سازاستان درسنوات قبل درصحنه های سیاسی ودرمناسبتهای مختلف حضورداشته همواره درکناراهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی حضوری فعال داشته وخصوصاً امسال هم باتوجه به حماسه اقتصادی بالبیک گفتن به فرمایش مقام معظم رهبری این مجمع باهمکاری ادارات کل آموزش وپرورش،نوسازی مدارس لرستان دراردیبهشت ماه سالجاری پانزدمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان راباحضورپررنگ خیرین ونیکوکاران هم استانی درشهرخرم آبادبرگزارخواهیم کرد.

اسدی پوردرخصوص وضعیت فضاهای آموزشی موجوددراستان گفت:در استان لرستان تعداد 3 هزارو 82فضای آموزشی وجوددارد که تعداد3 هزارو 930 واحدآموزشی دراین فضاها موجودمی باشدواین بدان معنی است که تعدادی ازفضاهای آموزشی مادراستان دونوبته می باشند.

ایشان درادامه افزودند: دراستان تعداد415 مدرسه 2نوبته وجودداردوتعداد2 هزارو 266 کلاس درس بصورت 2 نوبته می باشدکه درنوبتهای صبح وبعدازظهر برگزارمی شوندکه دورازعدالت می باشد.

اسدی پوردرخصوص برنامه ریزیهای این اداره کل گفت: باتوجه به برنامه ریزیهایی که صورت گرفته نیاز است تابرنامه پنجم توسعه تعداد15 هزارو447 کلاس درس دراستان لرستان داشته باشیم که ازاین تعداد،نیازمندیهای امروز ما در استان تعداد7 هزارو 317 کلاس درس بوده که بازازاین تعداد7 هزارو 317 کلاس درس موردنیاز،تعداد 5 هزارو 667 کلاس درس راموجودداریم که باتوجه به وضعیت آنها که دغدغه خاطراصلی ماهم می باشدنیازبه بازسازی ومقاوم سازی دارند.

مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس درادامه تصریح کرد: مدارس جدیدالاحداث ما دراستان تعداد1 هزارو 650 کلاس درس می باشندکه باتوجه به وضعیت اعتباری موجوداگرحضورپررنگ خیرین عزیزمدرسه سازرانداشته باشیم قطعاً دولت بامنابعی که دراختیارداردبه تنهایی قادربه تامین این تعدادکلاس درس نخواهدبود.

حسین اسدی پوردرادامه افزود:ازنظرمتوسط سرانه کشوربه ازاء هردانش 3 ممیز 8 دهم مترمربع فضای آموزشی موجودمی باشدکه خوشبختانه باکارهای بسیارخوبی که درطی این چندساله اخیرانجام گرفته این سرانه دراستان به حدود 4 مترمربع رسیده، ولی نرم قابل قبول واستانداردی راکه ما به دنبال آن هستیم حدود 4 مترونیم مربع می باشدکه جهت رسیدن به این سرانه استاندارد ورفع محرومیتهای موجوددربخش فضاهای آموزشی وپرورشی استان به مبلغی درحدود 670 میلیاردریال نیازداریم.

مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس لرستان درخصوص عملکرداین اداره کل درسال گذشته گفت: مادرسال91 به ازاء هرکارمندی که درنوسازی مدارس مشغول به کاربوده ازپایین ترین رده تابالا متوسط 755 مترمربع درکشورکه میانگین بوده که خوشبختانه دراستان لرستان ما 1 هزارو 4مترمربع راتحویل داداه ایم واین بدین معنی است که مادرکشورکه متوسط تحویلی به ازاء هرکدام ازپرسنل 2 مترمربع بوده دراستان خودمان پرسنل خدوم نوسازی مدارس لرستان درهرروز 2  و7 دهم مترمربع پروژه تحویل داده اند.

ایشان درخصوص مقایسه عملکرد3 ساله این اداره کل افزود: مادرطی 3 سال اخیریعنی ازسال1389 تابه امروزکه متوسط کشوری درحدود2 هزارو160 مترمربع به ازاء هرنفرکارمندبوده درصورتی که دراستان لرستان این رقم درحدود 3 هزارو 122 مترمربع بوده یعنی چیزی درحدود1هزارمترمربع بطورمیانگین همکاران ما ازنظرزیربناءبیشترازمیانگین کشوری پروژه تحویل داده اندواین بیانگراین است که همکاران ماهمانندخیرین دررفع نیازمندیها ومحرومیتهایی که دربخش فضاهای آموزشی وپرورشی موجواست کوشا می باشند.

اسدی پوربااشاره به رویکردبرگزاری جشنواره پانزدهم دراستان افزود:رویکردمابامحوریت د دوموضوع خواهدبود،یکی بحث تکمیل پروژه های نیمه تمام که باتوجه به محدودبودن منابع اعتباری دولتی بتوانیم  تعداد 154 پروژه نیمه تمامی راکه شامل 821 کلاس درس بازیربنایی بالغ بر180 هزارمترمربع می باشدرابتوانیم باکمک خیرین عزیزتکمیل بکنیم.

مهندس اسدی پوردرادامه تاکیدکرد: ازاین تعداد مدارس نیمه تمام تعداد22 پروژه با195 کلاس درس باپیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد می باشد که انشاء باکمک خیرین تامهرماه سالجاری می توانیم حدود35 هزارمترمربع فضای آموزشی راتحویل ادارات آموزش وپرورش نمائیم.

مدیرکل نوسازی مدارس درپایان ضمن قدردانی ازهمکاریهای خوب صداوسیما درخصوص تهیه وپخش برنامه های مربوط به خدمات ارزنده خیرین عزیز مدرسه ساز واداره کل نوسازی مدارس دراستان تاکیدکرد: امیدواریم باتوجه به ظرفیتهای بالایی که درصداوسیمای مرکزلرستان وجودداردمابتوانیم بیش ازپیش از همکاریهای خوب پرسنل خدوم وزحمتکش صداوسیمادرانعکاس هرچه بهتروبیشترخدمات خیرین عزیز واین اداره کل درعرصه مقدس مدرسه سازی به نحومطلوبی استفادببریم.